Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Jak nám ukradli minulost (1)

Zvu vás na exkursi za oponu tzv. HisTorie, kde společně poodkryjeme oponu a podíváme se na konstrukci, kterou je toto divadlo podepřeno. Pro zamyšlení se nad dějinami, nad pohledem zpět, je nejprve potřeba si uvědomit, z jakého kopečku – úhlu pohledu se zpět díváme. Každý z nás má nahraný v hlavě nějaký světonázor a tím daný filtr pro vnímání skutečnosti i představ o možném (v minulosti). Například moderní materialistický člověk má nahrán program, že člověk se vyvinul ze zvířete a nyní jsme „nejchytřejší, jací jsme kdy byli“ nebo křesťan může mít nahrán program „Bůh nás zde vysadil před cca 5000 lety“. Tyto a jiné filtry nám potom určují, jak se díváme na dějiny a interpretujeme archeologické nálezy, jak vidíte na ilustračním obrázku. A protože tento program vytvořila jiná vědní disciplína (biologie, antropologie...), archeolog či historik tento rámec neřeší a v jeho rámci vysvětluje svoje vykopané nálezy.

Článek vyšel také v Časopise Šifra 

 

Oficiální verze hisTorie

Člověk se vyvinul ze zvířete, rozumný je tak 100 000 let a písmo vzniklo cca 5000 let zpět někde na středním Východě u Eufratu. Podívejme se nejprve v klidu, jak hisTorie maluje „vývoj lidstva“, pěkně je to znázorněno v tomto videu anglicky hovořícího autora. Pár map si prohlédněme podrobněji, první civilizace prý byly zde:

Po tisíci letech se měly civilizace rozrůst sem: (povšimněte si, že se zde objevil národ Raesenna = Etruskové, s barvou "neznámé" národnosti)

a v roce nula takto (Slované prý ještě neexistovali):

O 600 let později první Slovani (hnědá - Samo a Avaři) jen na místě kontaktu s ci-vili-za-cí a pod "cizím" vedením:

Rok 858 Slovani stále existují jen na okraji již „civilizovaného“ světa a v Rusku zavádí stát Švédové:

Rok 1080 – bílé místo na severu Německa, vysvětlíme si proč:

1249 – Mongolové, Slovani skoro nikde:

Jak vidíte na mapách jsou jen státy, o kterých je dovoleno učit: zkráceně v lince Sumer – Egypt – Řecko – Řím – Frankové – Svatá říše římská národa německého. Nápadné je právě to, co tam chybí – ta bílá místa. Vždyť na území Slovanů existovaly kultury:

  • Podunajská s archeologickými nalezišti např. Vinča a Lepenski Vir v Srbsku, jdoucí 9.000 let zpět
  • Tripolská na Ukrajině a v Rumunsku jdoucí nejméně 4.500 let zpět
  • nálezy v Rusku u Voroněže v lokalitě Kosťonky ukazují 70 tisíc let nepřetržitého osídlení ruské roviny.

Proč jsou tam tedy bílá místa na mapách hisTorie? To tam nikdo nežil? Srovnejte to s prvními mapami výše... Žil, ale není nám dovoleno to vědět. Je nastaven filtr hisTorie. Je nám dovoleno vědět jen to, co už ovládla/ovlivnila civilizace. Případně, pokud to nelze z psaných dějin smazat, tak pokroutit (první slovanské útvary jsou na mapě roku 624 n.l. hnědou barvou: Sámo a Avarský kaganát – tedy hisTorie aspoň prohlásí Sáma za franského kupce a slovanskou državu za útvar pod nadvládou „neslovanských“ Avarů.

Princip: VIDĚT ci-vili-za-ci a NEVIDĚT kult-u-ru

Použijeme nyní naše staré obrazové písmo Staroslověnskou bukvici k vysvětlení OBRAZU, jaký nám tato slova dávají. V naší staré řeči se totiž skládaly obrazy písmen (bukvic) ve slově do obrazu slova a vysvětlovaly toto slovo. Vlastně každé slovo vznikalo jako zkratka.

CI-VILI-ZA-CE: Ci je název bukvice Ц - C jejíž obraz je CÍL. Bukvice I má významy – spojení s vyšším, vesmírná struktura. Čili slabika CI dává obraz vyšší cíl, nadpozemský. Slabiky VILI je dosud vidět v našem slově vidle které mají tvar jednoho toku energie rozdělujícího se na více toků energie. A dále slovo vili (vít - víly vily věnce :-) ) je zase s významem splétat zpět. ZA = za a CE na konci souvisí opět s CÍLEM, ovšem tentokrát již bukvice E Jeste má obraz pozemský, čili slabika CE na konci má obraz nižší „přizemní“ cíle. Složíme-li si ty obrazy dohromady získáme Přerozdělování cílů za cíle a to cíle vyšší – směřování k duchovnímu za cíle nižší – život jen matérií. Nebo jinak řečeno Civilizace je společnost uspořádaná tak, kde jsou zaměněny cíle. Dnešní obraz vidíme kolem sebe, tedy parazitický způsob života společnosti díky tomu, že nám změnili cíle a mohou nás ovládat, vysávat z nás energii, brát nám výsledky naší práce.

Lze to vidět i na posunu významu slova Istina – Jistina. Staré slovo Istina znamená něco jako absolutní pravda, souhrn všech pravd o daném tématu. Tj. Něco co je jisté. Ten obraz se v dnešní parazitické společnosti ztratil, zato ale máme slovo Jistina, které znamená základ dluhu – půjčená částka, z které se splácí úrok. Vida kam se posunul obraz toho, co je JISTÉ. A právě touto záměnou obrazů nás Matrix ovládá.

Co je KULT-U-RA? Kult – ctění si, U – přibližování se, RA – světlo, energie (to vnímáme ve slovech RAdiace, RAduga, GaRA – cesta vzhůru na kopec ke světlu). Kultura se skládá z obrazů ctění si, přibližování se ke světlu. Jde o světlý způsob uspořádání společnosti, kde nikdo na nikom neparazituje. Kde Istina je soubor všech pravd a nejsou tam peníze, které by se půjčovali.

Jak vidíte na mapách Slované – žijící ještě podle kultury – nejsou na mapách hisTorie vůbec zobrazováni, slovy G. Orwella – jsou „neosoba“. Lze vidět jen to, kde již je ci-vili-za-ce.

Princip ZÁMĚNA OBRAZŮ

Na úvodním obrázku vidíme pomyslné obrazy lidí před 25.000 lety, jak je vidí hisTorie a jak my. HisTorie vidí primitiva, vyvíjejícího se ze zvířete, my inteligentní lidi, naše předky. Historie zaměnila obraz opočlověka s kyjem, vláčejícím ulovenou ženu za vlasy a hlavně žijícího v PRVOBYTNĚ POSPOLNÉ SPOLEČNOSTI. Skutečnost však byla taková, že inteligentní lidé jako my dnes tady byli a tvořili stavby, které dnes neumíme postavit, jako třeba pyramidy a žili v kultuře. Žili v RODOVÉ DRŽAVĚ, která stála na moci Rodů, na kopném právu a řízením se Ustoji (nepsanými pravidly zvyky) a Kony. Rozhodně je to jiný obraz než opočlověk, ale zároveň je pravdivé, že naši předkové nežili v městech, ale malých obcích, a nežili v luxusu materiálním, ale každý se živil svou prací a snad i jako sběrači – jak to popisuje hisTorie.

Rodová država je ještě na mapě z roku 1595 od Abrahama Ortelia, zobrazující dobu antickou: (mapu s větším rozlišením stáhnete zde)

Když ji srovnáme s mapami hisTorie, blíží se cca stavu kolem roku nula nebo až 500. Známá civilizace již se po lince Egypt-Troja-Řecko-Řím-Franská říše vybarvila. Slovanská kultura je stále ještě bílá. Na mapě Ortelia je však žlutá a žijí tam lidé. Podívejme se, co tedy historie posílá do nevědomí. Největší nápis vede od Španělska po Černé moře a je to CELTAE. I mapu Ortelius nazval Europam sive celticam veterem. Podle F. Moravičanského kořen C-L-T (D) znamená čeledi. Mapa by pak mohla mít název Evropa v dobách, kdy se žilo v rodech. A jsme u Rodové državy, která je hisTorií vytěsněna do bílých míst. Krásně to je vidět na mapě roku 1080. Povšimněme si, že v severním Německu je bílé místo. Jak to? To tam nikdo nežil? Žil, ale žili ještě v rodové državě a ne podřízeni civilizaci, filozoficky tzv. Biblický koncept. Na Rujáně totiž až do roku 1168 žili Slované podle svých obyčejů v Rodové državě, ačkoliv okolo již ostatní kmeny byli násilně převráceny na křesťanství jak v Polsku, tak Německu i Česku, kde již přešli na feudální uspořádání – se vznikem státu. Obdobně je to s kmeny žijícími v Pobaltí, které se pohanství drželi nejdéle, až do 14. století, kdy byli násilně obráceni či spíše vymláceni německými řádovými rytíři, kterým psal i papež, že už to s těmi zvěrstvy přehánějí... Ostatně i čeští, již křesťanští, Přemyslovci podnikali výpravy na severovýchod k Baltu pro otroky, jak píše Třeštík. Na mapě 1249 je vidět, že jeden baltský stát je stále ještě bílý – je to pohanská Žmuď.

Přípustné jsou jen obrazy od civilizace = z Tóry

Jde o to, že pomocí náboženství – křesťanství, které bylo násilně vnuceno slovanskému obyvatelstvu, se následně obyvatelstvo vyučuje, že to předtím bylo fuj a primitivismus, a teď, co věrozvěsti přinesli pravou víru, to s námi jde jen nahoru. Jediný možný pohled je pohled podle Bible, tj. Tóry. Proto vznikla h-iz-Tory-ja – tj. Já jsem z Tory, tj. Pohled na minulost optikou biblického konceptu. A v něm je dáno, že před křesťanstvím byli jen negramotní poloopičáci a teprve pak nastal vývoj civilizace. Že byly v dávných dobách stavěny megalitické stavby, že měli Slované své písemnictví je zcela neslučitelné a proto heretické a proto nemožné, neb shořelo i s nositeli myšlenek na středověkých hranicích. Nejprve církevníci spálili vše pohanské podle příkazu v Tóře (Deuteronomium 12, 2 Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Jejich oltáře zboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly spálíte, tesané sochy jejich bohů pokácíte a jejich jméno z toho místa vyhladíte. ) a pak si začali pálit knihy navzájem mezi sebou.

Vidět je to na dějinách Řecka. V Řecku žili slovanští Pelasgové, kteří budovali svou kulturu. Následuje příchod semitských Dórů a mezi lety 1100-800 př.n.l. máme dobu temna, v které nemáme žádné písemnosti. A pak nastává doba výstavby polis – měst = směřování k technické ci-vili-za-ci. A od této chvíle se již můžeme o Řecku učit a nikdo nezpochybňuje, že Řekové psali a filozofovali... HisTorie uznává jen to, o čem má psaný podklad, ostatní považuje za nedoložené. Jestliže vše pohanské spálili, pak wiki může vesele konstatovat, že „první historický český kníže byl Bořivoj I. († 889)“. No a co bylo předtím není historické...

Trochu to narušil Sámo v 7. století, který je zmíněn ve Fredegarově kronice, ale s tím se vypořádali tak, že to nebyl Slovan, ale Frank a pak říše jakože zanikla a dvěstě let tam byli jen lvi (Hic sunt leones). V hisTorii se začínáme objevovat až s Cyrilem a Metodějem a pronikáním křesťanství, tj. změnou směřování k civilizaci – je to stejná bajka jako s Řeckem.

Princip odříznutí od předků – tzv. Stěhování národů

Aneb akce Kulový blesk

Po středověkých čistkách a zničení valné části obyvatelstva Evropy v 17. století za 30leté války, zvláště pak v Německu, a zároveň Velké smutě v Rusku, nastal čas zcela přeformátovat představy o minulosti, které ještě jsou vidět na Orteliově mapě. Od Rýna po Don nad Černým mořem je nápis Germania. Nad nimi je Scythia a Sarmatia – to jsou zeměpisné pojmy. Menšími písmeny jsou tam uvedeny různé kmeny pod latinskými názvy jako Carpiani, Geti, Alauni, Venedae a další. Za všechny je nejvýmluvnější osud Venetů/Venedů/Vandalů/Vindů. Ještě v 18. století byli i v samotném Německu považováni za Slovany. Současná hisTorie je považuje za Germány. Změnu obsahu/obrazu pojmu Venéti provedli Němečtí filozofové a historici v 19. století pomocí konstruktu tzv. „Stěhování národů v 6. století“, který naši historici pod vlivem Němců převzali (viz kniha M. Nečas My před 2000 lety z roku 1946).

O co jde: římští historici jako Tacitus popisovali zemi na sever od Říma jako Germanii – jak je to i na mapě. Je to zeměpisný název, jehož přesný význam není zřejmý (v latině). Asi nejblíže bych jej vysvětlil German – Herman od hromu/gromu, tj. Grománi jsou ti, co uctívají Hromovládce, tj. Peruna. Rozhodně to není národnostní pojem a už vůbec ne národnostní v dnešním pojetí. K velké transformaci v dnešní národy došlo právě v 19. století, kdy došlo v Evropě k vlně národních revolucí kolem roku 1848. Proces to byl delší a důležitou roli v něm sehrál jazyk, který se na jednotlivých územích upevnil pomocí zavedení povinné školní docházky. U nás za Marie Terezie, a hádejte co – jedním z mála učebních předmětů byla němčina. Přesto se nás nepodařilo poněmčit. Podívejme se ale třeba na Francii, tam před 200 lety mluvilo francouzsky jen 50% obyvatelstva a v Itálii dokonce jen 10% obyvatelstva.

Ale zpět k pojmu Germán – ten si Němci vztáhli na sebe a řekli: „My jsme Germáni“. Původní význam však byl kmeny žijící Od Rýna po Don.
Problém s tím, že na tomto území dodnes žijí Slované se vyřešil elegantním konstruktem, že se sem Slované přistěhovali až v 6. století. Tento konstrukt má ale háčky: Muselo zmizet obyvatelstvo z obrovského území od Makedonie po Balt, od Rýna po Don, které mělo být jakože germánské ve smyslu německé, a přijít slovanské obyvatelstvo, protože tam dnes žijí Slované. Ovšem žádný soudobý historik nic takového nezaznamenává. Naopak M. Orbini cituje německého spisovatele Johannese Aventina (1477-1534) v knize O Bavorech píše: „Přišli k Alexandrovi Velikému i poslové východních Germánů, které historici té doby nazývají Sarmaty a Skýty, my jim říkáme Venéti a oni sami sebe nazývají Slované.“ V této větě je vysvětleno veškero zmatení pojmů „neznámých národů“.

Když se podíváte na mapu A. Ortelia, jsou tam označeny oblasti v Rusku, Bělorusku jako Scythia a Sarmatia. O Skýtech se na wiki dozvíme, že jsou to kočovníci Íránského původu a Sarmatech taktéž. Tím se podle hisTorie kruh uzavřel a Slované před 6. století vlastně neexistovali nikde. A hle po 6. století jsou rozeseti po obrovském území od Ural po Rýn. Přitom na místech, kde Římané udávají germánské kmeny, později žijí obdobně znějící kmeny slovanské, posuďte sami:

Germánský kmen – latinsky, arabsky

Slovanský kmen

Markomani (Marhari, Maraveni)

Moravani

Lugii

Lužičané

Rugii

Rusíni

Nemetes

Němci

Helisios, Halani (Alani)

Haličané

Cherusci

Chorvaté

Suebi (Suevi, Suavi), Suobeni, Sclavi, Sclabenoi

Slávi, Slovieni

Záměnou obsahu pojmu Germán = Němec tak ze všech latinsky znějící názvů germánských kmenů udělali jakože Němce. Ti měli jakože zmizet, odstěhovat se (a proč jako? když žádnou válkou jsme Němce nevyhnali) a nově se v 6. století nastěhovat Slovani. Dovedete si představit akci kulový blesk, ale v milionech lidí? A hlavně, kde by se najednou vzalo tolik lidí, když pravidla rozmnožování jsou stále stejná? Je mnohem pravděpodobnější, že Slované zde žili od doby, kdy v Evropě ustoupil ledovec, a nemohli se v 6. století odnikud objevit a obsadit obrovská území, aniž by si toho někdo povšimnul.

Stěhování národů v 6. století je konstrukt, kterým nás odřízli od našich předků. Ale nejenom nás, ale i samotné Němce. Němci jsou Slované, kteří byli násilně pokřesťanštěni Franky. „Germanizace“ polabských Slovanů v severním Německu je známa, dokonce wikipedie uvádí tento průběh:

Je možné, že stejný proces byl i před rokem 700 v jižních částech Německa? Ano, jen se o tom nepíše, z pochopitelných důvodů. Proces probíhal za pomoci zavední latiny jako úřední a náboženské řeči, potom bylo obyvatelstvo převedeno ze staroslověnštiny na němčinu, která nevznikla dříve než v 9. století. Jak se jmenovali slovanské země před „germanizací“ uvádí profesor Čudinov a potvrzení máme na očích dodnes. V jižním Německu hrají nejvyšší fotbalovou ligu dva kluby: Borussia Dortmund a Borussia Mönchengladbach. Co je to Borussia? Je to zkratka Boží RUS, stejně jako v mnohem později zgermanizovaném Prusku, je název země odvozen od Perunova RUS.

Zábavný úkol: Který Germán je nejslavnější? Přeci German Titov, vyletěl až do vesmíru.

Podívejme se, co píše M. Orbini o Slovanech na úvod své knihy Království Slovanů (1601): „Slované svými zbraněmi způsobovali újmu téměř všem národům planety. Zničili Persii, ovládli Asii a Afriku, bojovali proti Egypťanům a Alexandrovi Velikému, podmanili si Řecko, Makedonii, Ilyrii, ovládli Moravu, Slezsko, Česko, Polsko a pobřeží Baltského moře, prošli přes Itálii a dlouho bojovali proti Římanům, které nakonec porazili a císaři mu platili daně... Slované vládli ve Francii, Anglii, vytvořili království ve Španělsku, vlastnili ty nejlepší provincie v Evropě. Z tohoto slavného národa pocházejí nejsilnější národy jako Vandali, Burgunďané, Goti, Alani, Dáci, Švédi, Avaři, Normani, Fini, Ugry (Uhři – Uhrové), Markomani, Kvádi, Tráci neboli Ilyrové, Venedi nebo též Heneti, kteří zabrali pobřeží Baltského moře a kteří se dělili na mnohé kmeny, jmenovitě Pomořané, Vlci, Rujanci, Barnabové, Obodrité, Polabci, Vagrové, Hliňané, Dolané, Ratáři, Cezpeňané, Chyžané, Herulové, Lubušané, Vilíni, Stodorané, Břežané, a jiní, o kterých píše Helmold. Všichni tito byli slovanského rodu, jak dokazuji v knize.“

--pokračování příště--