Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

Ján Maliarik: Část korespondence s profesorem Jaroslavem Vicovským

Skladem (>5 ks)
Kód: 6058
99 999 999,99 Kč –100 % 0,01 Kč
Kategorie: Knihy
Autor: Ján Maliarik
Ján Maliarik: Část korespondence s profesorem Jaroslavem Vicovským
Novinka
99 999 999,99 Kč –100 %

Vydal Josef Oršulík 2017

Kniha je k dispozici v digitální podobě zde.

Ján Maliarik (1869 - 1946)

Významný slovenský spisovatel, evangelický farář, humanista, filozof, světový reformátor, indolog, sociolog, polyglot, znalec mnoha náboženských směrů, veliký a neohrožený bojovník za světový mír.

Doslov Josefa Holoubka "Část korespondence s profesorem Jaroslavem Vicovským"

Drahý Milý Čtenáři!!

Prostuduj, Srdečně Tě Prosím, předloženou knihu Pečlivě … a buď tak Laskav … a Odpověz Mi: Jsi-li Spokojen? …

Kdybys náhodou nebyl spokojen — nepředpokládám toho!! — ale kdyby přece: tu Tě Snažně prosím: Věnuj Knize Pozornosti Více!! A pak Ještě Více!! …

Upozorňuji Tě na to z tohoto důvodu: Také já jsem kdysi schladil názor svůj ponorem do nešetrné poznámky!! — Učinil jsem tak »cum bona fide« tj. s tím nejlepším úmyslem!! Ale pak jsem toho litoval!! … Velmi litoval!! … A když nyní uvážím všechna možná i nemožná!! – a přece se vyskytující — — válečná zvěrstva, jichž jsem byl za světové války co důstojník očitým svědkem — — a když si nyní v obrazotvornosti své  ž-i-v-ě  představím  s-t-o-n-á-s-o-b-n-ě  větší a bolestnější utrpení lidstva v nejbližší době — — — to následkem přehnaného pokroku západní Evropy a vůbec západního světa — — kterýžto přehnaný pokrok může být hrůzně zneužit — — — a konečně maje naproti tomuto úžasnému nebezpečí Vyhraněný Vzor Nadkřesťanské LÁSKY Kňaza Jána Maliarika (Nota bene: běžné křesťanství  n-e-v-í  d-o  d-n-e-s:  Co Jest to KRISTOVSKY Milovat!!) před Sebou: Nemohu a Nesmím Jinak nežli: Vznešené Ideje Tyto, any jak z přítomné knížky, tak i z ostatních Jeho spisů vyzařují, a Jichž Určením Jest: Zachránit Evropu a Svět před  K-a-t-a-s-t-r-o-f-o-u … Nemohu a nesmím nežli Ideje Tyto Schvalovat, Je Obhajovat a Postupně Propagovat!! … …

Pakli si Evropa před válkou a za války utvořila z BOHA pro svoje cíle přikyvujícího kašpara (»Gott strafe England«!! — A »Die Kolonial-Einwohner sind  V-i-e-h-e  und können als Viehe behandelt werden«!! — A »Right or not: my country«!! — etc.) místo Poznání Zjevené Boží Podstaty - Krásy a Dobroty bezpodmínečně ve Všem: v každé Rase … a v každém Národě … ano: i ve Zvířatech … …

a pakli ze Vznešeného Galilejského UČITELE a HRDINY učiněna pozlacená soška pro výzdobu shnilého nitra — — místo Skutečného Zrození Boha-Pravdy a Boha-Lásky v člověku  s-a-m-é-m … …

a pakli konečně Historie, Magistra Populorum,  h-ř-í-m-á  strachem a hrůzou ze všeho počínání tohoto pobloudilého zemského lidstva — — :

tu   n-e-z-b-ý-v-á   pro Hluboce myslícího a v Soucitu na vše Patřícího Člověka, nežli Celým Srdcem se Přiklonit k Maliarikovu Vznešenému IDEÁLU, Jehož postupným Provedením Může Býti ještě včas všechno zase napraveno, v Dobro, Blaho a Ráj … Proměněno!! … Viz Dopis Buddhisticky Zladěného a Přejemně se vším Cítícího Dr. L. Procházky v Plzni!! … …

*

Mírové Snahy?? … Prosím … prosím BOHA Vševědoucího … a Všemohoucího … aby Byly Prosty všech stínů farizejství!! Nebo jen v Tom Případě bude seslabována a ne sesilována řítící se na svět katastrofa!! — …

Či až po stupeň farizejství bys mohla zapadnouti, ó křesťanská upřímnosti?! — Nedovedu si toho představiti! … Tolik jest jisto, že ve své výtečné diplomatičnosti ses k pohanství zřejmě nepřihlásila, avšak ptám se, cos učinila pro Hrdinu Levárského,   k-t-e-r-a-k   ses v Bratrské Lásce k Němu osvědčila?? Ano, nechalas Ho svého času v roce 1916 pěkně na holičkách! Poněvač ti vojna valně chutnala!! A od té doby jak ses Mu odměnila?? — Ano: a vláda rakousko-uherská všechna ta darebáctví jenom potvrdila!! — —

V dalším se ještě musím krátce zmínit »o trestu smrti« — který znamená pro tak zvanou pokrokovou společnost vlastní nejhorší výchovnou kvalifikaci: testimonium paupertatis z pedagogiky!!

Kde jsou tvoje výsledky, profesore, učiteli a katedrový umravňovateli společnosti a důkladně založenými přednáškami o všelijakých mravních zásadách v mistrně vyumělkovaném slohu, když pod dojmem zdrcujícího rozsudku smrti — Místo Postupné Otcovské Výchovy!! — mění se tvoje učené řečnění v bezpodstatné, pravidelnou gáží placené tlachání!! — — To snad proto, že panuje okřídlený výrok: mundus vult decipi? a »hic rhodus, hic salta?« Ano: skákej na vavřínech své okrašlovací společenské činnosti!! — — Však doskáčeš!! — —

*

Snad by bylo dobře zmínit se také na tomto místě o »propuštěných trestancích«, kteří po odchodu z ústavů doplňují pravidelně proutí metly lidstva, tak že je ustavičně jako nová!! — Ba co více: stává se časem vždy větší a větší!! — Ptám se úzkostně: je o další pobyt a vývoj k lepšímu životu těchto politování hodných chudáků nějak postaráno?? — Či převládá pohodlná domněnka, že po odbytí trestu takový propuštěný trestanec nebo chovanec stane se pro lidstvo snesitelnější?? — Upozorňuji na bolestnou skutečnost. Všichni ušlechtilejší úředníci a zřízenci trestnic mohou jenom potvrditi, že teprve trestnice vlastně vychovávají »začátečníky« k systematicky rutinovanému zatvrzelému darebáctví a že tato nad lidstvem čím dále tím hrozivěji svištící metla komisním výchovným šimlem v trestnicích nikdy nebude zmírněna nebo zcela odstraněna — i přes nadlidské námahy Jedinců!! — dokudž toto egoismem a jeho pruty-výhonky bičované lidstvo nebude proměněno na Rodinu shora dolů Otcovsky Milovanou … … a mezi Sebou navzájem Bratrsky se Milující … jak Tomu Chce Kňaz Ján Maliarik se svými Vznešeně Dokonalými … Racionelně Účelnými … a Jedině možnými Svatými ZÁSADAMI v Celo-Zemském Univerzálním  »BRATO-ŠTÁTĚ«, jak Jej Sám výstižně pojmenoval!!

Dnes běžné »bratrské milování«?? Hnusná špinavá lež — — abych použil markantního terminu tech., kterým Kňaz J. M. v Osvobozujícím Memorandě Budínpešťanském tak výstižně pozdravil maď. minist. předsedu: hraběte Tiszu!! —

A »Otcovské Milování Národa«?? — — K Tomu se — mimo Jednoho — Dva — Tři — vůbec nikdo nehlásí!! Nebo kdyby se i hlásil: drze by lhal!! —

Otcové?? — Bratři?? — Rodina?? —

Ano: smečka vlků navzájem se všelijak drásajících — vykořisťujících — hubících — ničících!! —

A co jest to nejnebezpečnější, že tato všeobecná vlkovitost je ustrojena – oblečena do samých ideálů — — až k nerozeznání!! — — Ano: jen skákej na vavřínech své okrašlující společenské činnosti!! —          Však   d-o-s-k-á-č-e-š!! či to jednotlivec — či to národ — či to republika!! —

Jinými slovy a Jasněji Řečeno:

A ty, společnosti, svým úředním jednáním s BOHEM a Jeho Protějškem — Obrazem — ČLOVĚKEM: tvým Vlastním Synem … Bratrem … Otcem … … a s říkadly kanony (= násilím!) nabručenými (durch Kanonendonner angebrummte Sprüche!) chceš se takto vyvarovat katastrofy — o níž stále mluvíš??! — — Věz, že budeš-li se scházet k mírovým smlouvám tak jako dosud:  b-u-d-e  j-e-j-i-ch  n-e-o-d-v-r-a-t-n-ý  f-a-c-i-t  nová hrůzná válečná mordovačka, massacre, jak s povzdechem se zmínil jeden Anglický Státník!! —

*

Do stávající hrůzostrašné spleti a vířivého chaosu svévolných bludů, vyumělkovaných rozporů - neshod a disharmonických zlozvuků lživě - vědecky hlásané a zvěstované lásky — — zazářilo v roce 1916 Pronikavě Jasné Světlo Nebetyčného a Nerozborného Majáku, Svítícího uprostřed Naší Slovanské Rasy, ve Skutečné Bratrské Lásce Svět Objímající! — … Genius Rasy Této a Její   L-á-s-k-o-u   se Skvějící Podstaty Ztělesněn na Tu Dobu v »Kňazu B. N. Jánu Maliarikovi« Našem To Slovanském Bratru, Který Má, ne-li Větší … pak jistě Stejné Právo jako Gandhi Indickým, Býti Zván »Slovanským Mahatmou«!! … … A jako Gandhi v Indii a Asii neohroženě a Velebně Pozdvihuje Hlasu Svého … : Tak To Činí i Náš Mahatma uprostřed Slovanstva a v Evropě … Ano: Celo-Zemsky-Planetárně!! … Toť také Rozdíl mezi Naším Mahatmou a Indickým! … A Tento Náš Mahatma se již 1000krát Předůstojně Ozval a svědomím králů a jiných vůdců Národů Zalomcoval … … a Nepřestává a Nepřestane Také znovu a Znovu Připomínat a na Srdce Klást »Opravdové Vzájemné Sou-Cítění … a Bratrské … A  OTCOVSKÉ … MILOVÁNÍ« … …

Nepřestává a Nepřestane …   N-e-s-m-í   p-ř-e-s-t-a-t!! … přesně Logicky Poukazovat na neblahé, do Bratrovraždění vedoucí následky nynějšího postupu zfanatizované společnosti — … a Otcovsky - Logicky Předkládat Nejvznešenější IDEÁL … … k Utvoření Celo-Zem. Univers. STÁTU Pod Zářivou Hvězdou Vše-Slovanského Vedení … … A tak tedy k Přechodu z nynějších zbědovaných poměrů, které giganticky ještě vyrostou a zmohutní (nebude-li Poslechnuto Hlasu Moudrosti a Lásky!), do Stavů Nových, Nádherných, Velkolepých  b-e-z ú-j-m-y  jakémukoliv postavení a povolání,  b-e-z  u-b-l-í-ž-e-n-í  Národnostního, Konfesionálního a Náboženského Cítění!! …

Selhala rasa románská s pudově - vášnivým svým založe-ním!! — —

Selhala rasa germánská se svou kulturní vyspělostí a rozumářstvím vybičovanou panovačností!!

Jako nikde jinde, Zde Nádherné »Tertium Datur«*: »Zbývá … Velkolepě Nádherný Vývin  Z-k-l-i-d-n-ě-n-é-h-o  (Vš[1]e - Boho - Poznáním … a Vše - Boho - Milováním!! …)  N-i-t-r-a  Č-l-o-v-ě-k-a  Pochodem do Slovanské ÉRY!! … Která v Míru, Moudrosti a  L-á-s-c-e  Obejme všechny zmíněné pokusy předcházející!!« … …

Tam Směřuje Poslání Našeho Mahatmy — Vel. Genia: Kňaza B. N. Jána Maliarika!!

*

Končím Slovy Mistrovými: »Můžete i tisíci jazyky mluvit … když se Budete Milovat: Jisto - Jistě   J-e-d-n-o   B-u-d-e-t-e !! … …

A Můžete i tisíc jazyků v jedno svařit … když se  n-e-b-u-d-e-t-e  Milovat:  n-i-k-d-y  a  n-i-k-o-l-i  Jedno  n-e-b-u-d-e-t-e !!« — —

(Panevropa nemůže být farizejsky slátána!!)

Sapienti Sat!!  »To« jistě Moudrým, Dobrým a Šlechetným  Ú-p-l-n-ě  Stačí …

Josef Holoubek.   Pardubice, 25. října 1931

 

Kniha je dávána zdarma, jak si to Mistr Ján Maliarik přál, aby nebyla znevážena hodnota knihy cenou.

Zasílání finančních darů na podporu vydávání díla Kňaza Jána Maliarika je možno na transparentní účet u FIO BANKY 2500269240/2010, variabilní symbol 2003001200. Tento transparentní účet spravuje „Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska – nadační fond pro rozvoj občanské společnosti").   

Variabilní symbol 2003001200 je třeba vyplnit přesně, neboť OS-ČMS NF podporuje vícero projektů. Do poznámky platby je vhodné napsat  "dar na vydávání díla KJM".

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: