Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

Ján Maliarik: CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNY ŠTÁT

Skladem (>5 ks)
Kód: 3114
99 999 999,99 Kč –100 % 0,01 Kč
Kategorie: Knihy
Autor: Ján Maliarik
Ján Maliarik: CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNY ŠTÁT
99 999 999,99 Kč –100 %

Kniha je poskytována zdarma, jak si to mistr Ján Maliarik přál (není možné deformovat její nesmírnou cenu nějakou běžnou cenou). Ke stažení zde v pdf.

Předmluva ke knize od Petra Chelčického Hradila:

Výjimečně Vše-obsažné Dílo Kňaza Jána Maliarika Celo-Zemský
Univerzální Stát (dále jen CZUS) daleko přesahuje běžné lidské
chápání Života. Popsat tento Ideál je podobné, jako popsat
Nekonečno — obsahuje a postihuje totiž zákonitosti BOŽSKÉHO
VŠE-BYTÍ.
Vědom si temného zabarvení pojmu stát používal později Kňaz
Ján Maliarik spojení Celo-Zemský Univerzální Bratro-Stát,
aby bylo hned na první pohled jasné, že zde se jedná o novou
duchovní i hmotnou kvalitu a organizaci vztahů v rámci celé
Planety.
Shodneme-li se na tom, že LÁSKA je základní hybnou a tvořivou silou
VESMÍRU, daleko niterněji pochopíme moudrost a sdělení muže,
který se stal Vědomou součástí světové i kosmické DUŠE a
tajemného vanutí Vše-prostupujícího DUCHA. Jan Ámos
Komenský proslul jako Učitel Národů, Kňaz Ján Maliarik jde dále.
Tento Učitel Světa svou „Vše-Nápravou“ (CZUS) vede veškerý
lidský rod na planetární dráze do kosmické oblasti Božské
Harmonie, do oblasti Bytí, kde je vše omezené a pomíjivé
rozptýleno Jasným Světlem Poznání.
Mírotvorce Ján Maliarik, Kňaz Boha Nejvyššího, přesáhl hranice
veškeré náboženské, filosofické i sociální omezenosti a stal se
Mistrem Vnitřní i Vnější Cesty, což je, se vší hlubokou úctou
k ostatním velikánům Ducha, zcela ojedinělé. Stejně jako všichni,
kdož o světový Mír vážně usilují, dobře věděl, že řešení problému
světového Míru a Sbratření všeho lidstva je otázkou vnitřního
života a že světový Mír nikdo nevymudruje, ani žádná vnější moc
nenadiktuje, ale ten že se zjeví v nitru člověka jako výsledek
Slavného vítězství sama nad sebou.

Být samostatně myslící lidskou bytostí je v této době velmi obtížné.
Otázkou je, zda hmotou, demokracií, falešnou svobodou a
technickými „vymoženostmi“ omámený člověk má dostatek
duševních sil a schopností, aby pronikl hloubku Ideálu, jenž bez
sebemenšího etického, náboženského i filosofického kompromisu
nastavuje zrcadlo jakémukoliv hnutí lidské mysli. V tomto duchu
hovořil na počátku dvacátého století také Rudolf Steiner:
„V dobách, kdy nebyly žádné elektrické proudy, kdy vzduch nebyl
plný elektrických vlivů, bylo snazší být člověkem. Z toho důvodu,
abychom dnes vůbec byli lidmi, je nezbytné vynaložit mnohem
silnější duchovní kapacitu, než co bylo nezbytné před stoletím.“
Jak zaujmout člověka pro skutečné univerzálně platné hodnoty
a podnítit v něm touhu po vymanění se z nadvlády hmoty? —
Nic není tak účinné jako moudrá výchova, vzdělání a pravdivý
osobní příklad ... O vzdělávání a výchově v roce 1931 píše Kňaz
Ján Maliarik v knize „Unia Slovensko-Poľsko-Česká“ následující:
„Veľkým a osudne nebezpečným omýlom dnešnieho školstva je:
že pestuje, precpáva R o z u m v „ č lo v e k u -zvierati “ , avšak
ne -Vychováva „Č l o v e k a“ !! — — Ztadiaľ toľko chytrákov,
lhárov a zlých, nebezpečných ľudí!! — — Ztadiaľ toľko ničomných
kriklúnov-vodcov-demagogov, lživých-falošných učiteľov-kultúrträgerov,
ktorí kde polo-nevedomky — a kde drzo a nestydato — —
predstierajú Vysoké Veci len aby tých nízkych vecí čo najviacej
nahrabať mohli!! — — — Prameňom-pôvodom-koreňom úžasne
vystupňovanej hriešnosti a porušenosti tohoto našeho prítomného
veku je — Opakujem! — „v tom“: že dnešnie školstvo pestuje,
precpáva R o z u m ... — n e-Vychováva však „Človeka“ Samého!!
— — Následkom toho máme v e ľ k ý p o č e t veľmi učených a
chytrých dravých šeliem!! — —
A pôjde-li to aj ďalej ešte tak, jako doteraz, tj. nenastane-li Radikálny
Obrat k Lepšiemu: p r í d e na ľudstvo toto s t r a š n á
k a t a s t r o f a — — jakej ešte nebolo!! — Preto že ešte nikdy tak
Jemných Síl a v t o ľ k e j m i e r e zneužívané nebolo, jako práve
teraz!! — ... —

Na základe dnes bežných a platných zásad – –:
je možná len lúpež a drancierstvo – – a hanebná Bratrovražda!!!
Príčinou tejto hroznej skutočnosti je s jednej strany a v základe, že
človek je stále ešte prirodzeným animálom - zverom!! –
A príčinou strašnej potencovanosti tejto hroznej skutočnosti je zasa
s druhej strany dnešnie školstvo, ktoré poskytuje človekovi všetky
vymoženosti a prostriedky kultúry a vzdelania, aniž by pečlivo
uvážilo, má-li patričná ľudská bytosť na to právo alebo nie, tj. je-li
Toho, Čo sa jej Velikého a Drahocenného Podáva, Morálne Hodna,
alebo nie.
Dosť na tom: Úlohou a poslaním „h-m-o-t-y“ je slúžiť „životu“!! ...“
Co se od doby, kdy byly tyto myšlenky projeveny, změnilo? Nyní se
kontrasty mezi tím, kdo jsme, co potřebujeme, po čem toužíme a
kdo nás kam a proč vede, ještě více projevily. Chorobné posednutí
hmotou a hromadění prostředků v boji o lidskou duši triumfuje.
Chceme-li být ve Hmotě činní a úspěšní, je třeba vyvinout nemalé
úsilí, abychom pronikli a pochopili její tajemství. V přítomném
Ideálu CZUS je toto tajemství tak mistrně popsáno a vysvětleno,
že se po prostudování a procítění člověku snáze skládá mozaika
světa a to, co se děje a čemu čelíme, ztratí svou zdánlivě
nepřemožitelnou moc.
CZUS také pojednává a osvětluje ryzí pojmy nacionalismu a rasismu,
které se staly temným a zvráceným nástrojem vládnoucích. Kňaz
Ján Maliarik píše:
„Jakýkoli patriotismus a nacionalismus i v té nejušlechtilejší formě je
prohřešením na Čistém, Všeobsáhlém, nejvyšším Jsoucnu a je
sebeponížením, zpětným pádem z Božské Všeobecnosti do omezené
zvláštnosti. Naproti tomu, ze stanoviska nízkého charakteru, je
však méně ušlechtilá láska k vlasti již ctností ve vyvíjení se a
zdokonalování. Jen kdyby ten nízko smýšlející toho byl schopen!

Božsky čistým se stavší člověk, Božsky vznešené Srdce, které se
naučilo pohlížet na celou Zemi, na celou sluneční soustavu s Láskou
jako na svou Vlast, by se cítil velmi poníženým a hříšným, kdyby
byl nucen dát přednost určité vlasti nebo určitému národu. Naproti
tomu člověk nižšího charakteru by se mohl úplně zbavit svého
trápení, dokonce by mohl získat krásné roucho ctnosti, kdyby byl
schopen obětovat se jednomu národu, s láskou se o něj starat a pro
něj pracovat. Od čisté – jasné Sféry jediného pravého nejvyššího
Náboženství je každá omezená láska k vlasti nebo k národu – což
je stejné – tak daleko vzdálena, jako je vzdáleno nejvyšší Nebe od
hranic Očistce. A jestliže lidé spatřují v lásce k vlasti a v lásce k
národu, v církevním fanatismu, což ve většině případů je pouhý
zbožný sebeklam, zvláštní krásnou ctnost, charakterovou velikost,
dokazují tím jen svou vlastní nízkost, svoji nevyvinutost, dokazují
tím, že tkví hluboko ve velké omezenosti svého vlastního vědomí.
Až Jednou Lidstvo Zcela Pochopí Velký Pojem:
Vše–Lidská–RODINA ... Bude se stydět za jakékoliv zdůraznění
Nacionálnosti a Rasismu!! — ... A Právě tak za různá Vyznání!!
V Tomto přítomném Velkém Časovém Okamžiku, jsou ale oddělené
státy přechodnou Nutností!! ...“
Ano - Nacionalismus a Rasismus jsou jen přípravnou cestou
k Humanismu a ten opět přípravnou cestou pochopení a
uskutečnění vyšších stupňů Vědomí …
Události z počátku roku 2020 navždy změnily „tvář“ světa. Na jedné
straně vnesly do stávajících „jistot“ strach a neklid, na druhé
straně pokoj, odhodlání a vnitřní Světlo. Kdo se učí číst v knize
Života, rozpoznává následky činů vracející se z veletoku oceánu
Bytí jako matematicky přesné následky vnitřního stavu člověka,
rodiny, národa, lidstva ...
Kolik lidí následuje výzvu k návratu do Ráje svého Srdce a
kolik jich naopak důvěřuje Šelmě, zakrývaje svůj dech rouškou
nevědomosti a tmy, ukáže blízká budoucnost.

Je třeba odstranit osobní, národní a rasový fanatismus, egoismus a
posedlost hmotou. Vědomý Člověk má zbořit zotročující mýty a
vystavět Duchovní Chrám Lidství na poli Boží Vše-Jsounosti. Bez
Tepla Lásky a Světla Poznání to však nepůjde. Nechejme se
inspirovat přítomným Dílem, které osvětluje tak vysoké Ideály a
Zákonitosti, že se zdají neuchopitelné a nedosažitelné. Dosažitelné
však jsou. Potřebujeme je jako poušť déšť, jako člověk lásku, neboť
nás volají a provázejí Domů … Začněme pozorně „naslouchat“ a
potvrďme svou velikost a nezávislost, jsme přeci děti Otce Světel.
Hledejme člověka v sobě samém a nalezněme bratra v druhých.
Potřebujeme to nejen my, naše děti a Matka Zem … Nalezněme
Cestu probuzeného lidství člověka, v němž se má po mnoha bojích
a zkouškách rozhostit BOŽSKÝ KLID …
„Zdokonalení a povznesení jednoho Národa znamená zdokonalení a
povznesení Celé Rasy! A zdokonalení a povznesení jedné Rasy
znamená zdokonalení a povznesení Všeho Člověčenství Zemského!
A zdokonalení a povznesení Všeho Lidstva Zemského znamená
zdokonalení a povznesení Celé Sluneční Soustavy! Ano, Celého
Kosmu! —
Jsme zajisté integrální součástí nejen naší Sluneční Soustavy, nýbrž
také samého Kosmického Nekonečna: Božského Všeho–Bytí! Už
jednotlivý k Dokonalosti Čestně a Statečně Spějící Člověk je
Povznášejícím faktorem pro Národ, Rasu, pro Všechno Lidstvo, pro
Celou planetu! …“
Ideál CZUS budeme vždy posuzovat dle své osobní zralosti, chápání
a vidění světa. Co je pro jednoho utopií, pohádkou či naivním
obrazem, je pro druhého reálnou možností jak dosáhnout nejen
vnitřní, ale také vnější harmonie. A ta bez Míru v celo-světovém
rozsahu není možná. Je mnoho lidí, mistrů, učitelů, mnoho forem
a úrovní poznání. Kam a proč směřuje CZUS, k čemu vyzývá
a vede, prociťte sami ...
Za Kruh Jána Maliarika Petr Chelčický Hradil, podzim 2020, Morava

 

Kniha je dávána zdarma, jak si to Mistr Ján Maliarik přál, aby nebyla znevážena hodnota knihy cenou.

Zasílání finančních darů na podporu vydávání díla Kňaza Jána Maliarika je možno na transparentní účet u FIO BANKY 2500269240/2010, variabilní symbol 2003001200. Tento transparentní účet spravuje „Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska – nadační fond pro rozvoj občanské společnosti").   

Variabilní symbol 2003001200 je třeba vyplnit přesně, neboť OS-ČMS NF podporuje vícero projektů. Do poznámky platby je vhodné napsat  "dar na vydávání díla KJM".

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: