Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Národe Česko–Polsko–Slovenský!

Přinášíme úryvek z Knihy Quo Vadis Čechoslovakia, který obsahuje část Epištoly K.J. Maliarika z 16. VI. 1915 ruské carevně Fjodorovně. Zamýšlí se nad vlastnostmi Románské, Germánské a Slovanské Rasy a především nad úkolem Slovanstva a Panslavismem: "Myšlenka Panslavizmu, ana celé Slovanstvo proniká a oživuje, ana v celém Slovanstvu jestvuje a působí, a to i vzdor nepříznivě a rušivě zasahujícím vlivům různých náboženských názorů a směrů: M y š l e n k a  P a n s l a v i z m u  m á  s v ů j  p ů v o d  v  p ř i r o z e n é  h l u b o k é  Z b o ž n o s t i  S l o v a n s k é  R a s y".

I. Konečne v Sväto–Svätom Dobrotivom Mene NAJVYŠŠIEHO na vedomie ti dávam, že
1. R o m á n s k á  R a s a (A)
zodpovedá číslu: 4
G e r m á n s k á  R a s a (B)
zodpovedá číslu: 5
S l o v a n s k á  R a s a (C)
zodpovedá číslu: 6.
2. Příslušníci „S i e d m e j  R a s y“ (D) a číslo: 7) sú tí, ktorí – v e ľ k ý m  ú s i l í m! – vyvinuli v sebe všetky „d o b r é“ vlastnosti výš spomenutých troch Rás: Romáskej, Germánskej, Slovanskej.
3. A. Dobré vlastnosti Románskej Rasy sú:
a) Smysel pre prirodzenú Velikosť a Krásu: Estetika zovňajšej Formy.
b) Milene spevavá, nevinná Veselosť.
c) Milovanie Slobody bez Moralizátorské prísnosti.
d) Prirodzeného dieťaťa Bezstarostnosť.

B. Dobré vlastnosti Germánskej Rasy sú:
a) Smysel pre logicko–filozofickú Vznešenosť a Krásu. Estetika vnútornej (mentálnej, sanskritsky: manas) Formy.
b) Do seba pohrúžené, nyvé premyšlovanie: Intelektuálnosť.
c) Tvrdošijné milovanie Slobody, Neodvislosti, Samostatnosti.
d) Vytrvanlivosť, Dôkladnosť, Usilovnosť: Reálnosť Skutkov.

C. Dobré vlastnosti Slovanskej Rasy sú:
a) Smysel pre Morálno–Náboženskú Dôstojnosť a Velebu: Estesis Nadsmyselna. Pociťovanie Nekonečna.
b) Uprimne srdečná Zbožnosť a Úcta.
c) Anjelsko–posvätno–nevinné Milovanie Slobody, presahujúce všetky ľudské hranice a prechádzajúce v „Detinskú Dôveru, Oddanosť, Otvorenosť.“
d) Dobrotivosť, Neha, Milosrdnost, Súcit, Obetavosť: Idealnost Skutkov.

4. Zo zlých vlastností budiž pripometo len po jednom h r i e ch u:
A. Zlá vlastnosť Románskej Rasy je: p r í l i š n á  p o p u d l i v o s ť.
B. Zlá vlastnosť Germánskej Rasy je: p r í l i š n á  p a n o v a č n o s ť.
C. Zlá vlastnosť Slovanskej Rasy je: p r í l i š n á  ú s l u ž n o s ť.
Služebnícky duch, servilizmus. Následkom hlbokej
Zbožnosti (pociťovania Nekonečna – Všadeprítomnosti Božej) a málo vyvinutého manasu, mentality, egoizmu, Sebavedomia.“

*

K tomu podotýkám dnes: 3. VII. 1925:
A. Romásnká Rasa, nakolik kultúrou nezasažená a nezkažená, nakolik „přirozeným Dítětem“, má jen jeden jediný hřích, a to jest.
p ř í l i š n á  p o p u d l i v o s t.
Dítě nemůže mít a  n e m á  mnoho hříchů.
Nakolik kultúrou zasažená a narušená, objevují se ještě čtyři hříchy ve větší–menší potencovanosti. Ale vše jest promícháno popudlivostí.
B. Germánská Rasa má čtyři silně vyvinuté hříchy;
C. Slovanská Rasa, nakolik kultúrou nedotčená a neznesvěcená, nepošpiněná, nakolik „Zbožným Dítětem“:
nemá vůbec ž á d n é h o hříchu. V takém případě ani „Úslužnost“ Slovanská n e n í hříchem, nýbrž ctností. Až pod vlivem kultúry se tato ctnost v nectnost mění.
Nakolik je kde Slovanská Rasa kultúrou zasažená a v mileně krásné přirozené Zbožnosti své znesvěcena a narušena, objevují se i čtyři hříchy kultúrnosti a to tím ve větší míře, čím hlouběji kde kultúra své kořeny zapustila. Ale vše jest vždy úslužností, popřípadě servilností prosyceno.
Atd. – – –

*

Teď k tomu Panslavizmu!
A kdyby to třeba 1.000 univerzit tvrdilo a hlásalo a učilo a dokazovalo, že v maločíselnosti a slabosti má svůj původ Myšlenka Panslavizmu: t a k t o  p ř e c e  n e z o d p o v í d á  s k u t e č n o s t i.
Myšlenka Panslavizmu, ana celé Slovanstvo proniká a oživuje, ana v celém Slovanstvu jestvuje a působí, a to i vzdor nepříznivě a rušivě zasahujícím vlivům různých náboženských názorů a směrů: M y š l e n k a  P a n s l a v i z m u  m á  s v ů j  p ů v o d  v  p ř i r o z e n é  h l u b o k é  Z b o ž n o s t i  S l o v a n s k é  R a s y.
Zbožný Slovan – pravý čistý, jino–rasovým vlivem nepozměněný Slovan – přátelsky, úctivě a dobrosrdečně se má a chová k národům všech ostatních Plemen, až i k té němé tváři! Tím více ku svým Slovanským bratřím.
Národy Germánského Plemene neproniká, neoživuje, v národech těchto nedějstvuje, nepůsobí Myšlenka Rasové jednotnosti a spolupatřičnosti! Převládá, vládne egoizmus samobytnosti a samostatnosti kultúrou zvětšený.
V Slovanských národech je nejvíce možnosti, nejvíce duševních vlastností a přirozeného sklonu a podkladu, aby Idea Všeslovanské Jednoty, Myšlenka Panslavizmu uskutečněna byla. Ale i tak jest to vždy ještě úloha náramně těžká a nesnadná, ač jinak velmi žádoucí. Neboť o Humanizmu, Všelidství, ani řeči dříve, dokudž se Panslavizmus, Pangermaniszmus a Panromanizmus skutkem nestal. Až přes skutečnou plemennou Jednotnost možno k Jednotě a Jednotnosti Všeho Lidství dospět. Tj. nedovede-li některý národ rasově Jedno být, pak do Humanizmu má skutečně velmi daleko. Neboť skoku v přírodě není.
Slovanstvo má základně nejblíže ku Všelidství.
Kterak ale realizovat především Ideu Panslavizmu? –
Buď z b o ž n ě i d e á l n í m osvojováním si vědění–poznání; buď z b o ž n ě i d e á l n í m  p o s l o u ch á n í m  G e n i a  R a s y.
Cesta zbožně ideálního poslouchání Genia Rasy, tedy cesta konkrétní zbožné oddanosti pro Slovanstvo snadnější, než cesta abstraktního snažení.
Počátek v tomto ohledu má učinit Národ Slovensko–Polsko–Český za přispění své Nejvyšší Hlavy.

*

Nejedná se zde o žádný osobní zájem! Nejedná se zde též o  ž á d n é  nepřátelství proti Němcům, nebo Maďarům, nebo komukoli jinému!!
Jedná se zde o zdravý zdárný p o k r o k  V š e h o  L i d s t v a.
Tj. v Moudrosti a Lásce spojený a sjednocený Národ Slovensko–Polsko–Český má ukázat příklad pro Spojení a Sjednocení Všeho Slovanstva na základě Moudrosti a Lásky.
A v Moudrosti a Lásce Spojené a Sjednocené Slovanstvo má ukázat příklad pro Spojení a Sjednocení Všeho Lidstva na základě Moudrosti a Lásky.
O to se jedná!
O  M í r  B l a h o  V š e ch  s e  J e d n á.

*

N á r o d e  D r a h ý  S l o v e n s k o – P o l s k o – Č e s k ý  M ě j ž  M o u d ř e  k  Č i n u  S e!

II.
Národe Česko–Polsko–Slovenský!
Vzmuž se a Pozvedni Hlavy Své
pošlapávately Tvými,
ani Tě se všech obkličují stran,
b o l e s t n ě  u t ý r a n é! –
A Vzmuživ se...
a Zdokonaliv se...
a S j e d n o t i v  s e...:
Buď Světlem Svítícím
Bratřím svým:
Slovanům
Germánům
Romanům
Mongolům
a Všem Matičky Země Synům!...
Teda: Vzmuž se!...
A Zdokonaliv se a Sjednotiv se:
Pozvedni Slavně Hlavy Své Krásné! – –

-------

Další myšlenky naznačené v článku jsou kromě knihy Quo Vadis Čechoslovakia také v knize UNIA SLOVENSKO - POLSKO - ČESKÁ.

Knihy Jána Maliarika můžete obdržet zdarma (za poštovné), stačí si je objednat v našem ešopu https://www.slovanskakultura.cz/jan-maliarik/, zároveň jsou tam i k dispozici ke stažení v pdf.