Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Pozapomenutý velikán slovanského světa

Kňaz Jan Maliarik 1869 – 1946

Já jsem zasnouben s celým svým, draze milovaným národem slovensko–
polsko–českým a s veškerým Slovanstvem!! –
S milovaným svým Slovanstvem!! –
A mám co ženich a manžel své předrahé nevěsty: Slovanstva jednu jedinou
svatou touhu a skromnou žádost: Aby tato má milovaná nevěsta: Slovanstvo,
stala se brzo světlem a požehnáním všeho ostatního, bolestně trpícího světa!!
Slyš, o milovaná má! Slyš a rozuměj, předrahá má!! Ó slyš a poslechni
přemilená má hlasu velmi velice žárlivého pro tebe žárlícího ženicha svého:
Stávají, stávají, stávají možnosti takové po boku ženicha tvého!!

Těžké mládí a hlad po vědění

Kňaz Jan Maliarik se narodil 8.11.1869 v Myjavě v rodině, která zažila perzekuce pro otcovo vlastenecké smýšlení. Tato okolnost otevřela v chlapci vřelou lásku k národu. V mládí zakusil bídu a těžkou práci. Hluboký pocit národní a sociální křivdy v něm vzbudil touhu postavit se nespravedlnosti. Tento zápas se stal jeho posláním, jemuž věnoval všechny síly po celý další život.

Mladičký Ján toužil po vzdělání, a ač to bylo téměř nemožné, dostalo se mu pomoci a od 14. roku mu bylo umožněno studovat na gymnáziu v Uherské Skalici. Po maturitě na maďarském evangelickém lyceu v Bratislavě vystudoval evangelickou teologickou akademii v Bratislavě a Prešově.

Jeho hlad po vědění však školy nenasytily. Soukromě prostudoval západní filozofii, v níž však stejně jako v teologii nenalezl uspokojivé poznávání světa stejně jako odpověď na otázku, jak pomoci světu. Jeho touha po poznání ho tedy vedla dále. Začal studovat východní náboženství - brahmanismus-vedantismus a budhismus a aby mu co nejlépe porozuměl, naučil se sanskrt (a dalších 10 jazyků). Niterné prožívání těchto nauk vedlo k praktickému přijetí vegetarismu či principu reinkarnace. V díle staroindického filozofa Šankary (788-820) nalezl první odpovědi. Pochopil, že teprve až dosáhne sám vědění a poznání, může být světu skutečně prospěšný. Pochopil a poznal vztah mezi časností a věčností, vnitřní a vnější svět a svůj úkol, pro který se narodil.

Stal se evangelickým farářem (působil nejprve v Nemcovciach a poté ve Veľkých Levároch), protože chtěl hovořit ke svému lidu. Žil velmi skromně. Do jeho bytu chodily bedny knih, neustále studoval. Říkával: „Víra je začátek. Vědění je tisíckrát víc. Ale uskutečnění – realizace je milionkrát víc než pouhé vědění.“ Chránil veškerý život, sbíral a rozdával léčivé bylinky, pečlivě připravoval svá kázání, o nichž lidé mezi sebou ještě dlouho rozmlouvali.

Veřejný činitel po celém světě

Stal se osobností, která si dopisovala s mnohými velikými Duchy té doby jako byli L.N.Tolstoj, M.Gándhí, indický exilový král M. Prapat Rádží nebo islandský filozof I. Sigurdsson. Psal epištoly státníkům své doby, kde upozorňoval na nedostatky či selhání a navrhoval řešení, jako například W. Wilsonovi (oslovoval jej „milé boží dítě“), A. Hitlerovi (zval jej do lázní Piešťany na souboj „ideí o uspořádání světa“), J. V. Stalinovi (zval jej, aby mu vysvětlil myšlenku CeloZemského Univerzálního Státu), japonskému Císaři a dalším.

Své poznání nedával jen na papír, ale především ho žil. Tak se pravdivě dostal na vyšší mravní úroveň, kde svou vlastní zkušeností "zažil" a pochopil, jak fungují duchovní principy, duchovní růst člověka i společnosti a další pravidla fungování vesmíru. Za své pacifistické postoje byl za první světové války vězněný na psychiatrické klinice v Kateřinkách, poté, co vystoupil v kněžském rouchu 16.2.1916 v Národním divadle během přestávky Wagnerovy opery Valkýra s proslovem, v němž žádal okamžité zastavení všech vojenských operací a nesmyslné vraždění na frontě. Mluvil o potřebě uzavření celosvětového míru, vyhlášení svobody, samostatnosti a nezávislosti pro všechny národy a o nutnosti celou Zem přetvořit na jeden univerzální stát (při zachování národní svébytnosti), v němž by panovaly Božské Zásady. Byl zatčen a obviněn z velezrady – hrozil mu trest smrti. Po intervenci jeho vlivných přátel byl pouze „léčen“ na psychiatrii. O tomto činu napsal básník Otokar Březina filozofce Anně Pammrové: „Krásný byl Maliarik a při vší tragice svého osudu šťasten, že mu bylo ještě před smrtí dopřáno podat svědectví o pravdě“.

Vysoce duchovně rozvinutý Člověk

Kňaz Jan Maliarik hluboce chápal roli Slovanů, citujme: "Lebo Slovanstvo je v Europe Najzbožnejšou, Duchovne Najvyššie Stojacou Podrasou Veľkého Arijského Plemena". Psal také o milovaném česko-polsko-slovenském národě. K jeho citátu v úvodu článku je těžko co dodat...

Prostudoval všechna dostupná náboženství, metafyzické a duchovní systémy a došel k přesvědčení, že je jen jedna univerzální Pravda a všechna náboženství k ní buď směřují anebo se od ní odklánějí. Příslušnost ke konfesi nehraje žádnou roli, význam má rozvoj mravnosti a duchovní praxe.

Své poznání předal v praktické formě zásad a pokynů například v knize CeloZemský Univerzální Stát. Sjednocení lidstva musí stát na duchovním základě, kde duchovně vyspělejší lidé budou výše společensky postaveni a zároveň budou mít nižší příjem než níže postavení. Postavení musí být na základě prokazatelně dosažené duchovní úrovně, které jasně popsal. Mezi základní pravidla života společnosti patří: nenásilí, vegetariánství, bez-alkoholismus, bez-nikotinismus, soucit a nepřipoutanost mysli k hmotným statkům. Zároveň reálně chápal, že na nižších úrovních je potřeba se nejprve hmotných slastí a vlastnictví nabažit a teprve na vyšších úrovních je opustit, nelpět na nich. Sám tyto principy praktikoval, žil v chudobě a kromě knih nic nevlastnil.

Ucelené dílo, které psal vlastní rukou, aby ho nebylo možno měnit a překrucovat (což se stalo mnoha velikánům ducha), je strhující výzvou adresovanou všem lidem na Zemi. Čítá na 50 spisů a cca 700 traktátů, v nichž upozorňoval na nedostatky v lidské společnosti a navrhoval řešení. Knihy vydával svým nákladem a rozdával je. Ještě za svého života se kolem něj vytvořil kruh žáků, kteří ho podporovali a po jeho úmrtí v tom pokračovali.

Budeme postupně představovat jeho myšlenky, a kdo si e-mailem napíše žádost o knihu, tomu ji zašleme za poštovné dle ceníku a platbě předem na účet. Rádi bychom tohoto slovanského velikána, který je prozatím téměř zapomenut, představili našim čtenářům, abychom mohli společně načerpat z této bohaté studnice moudrosti a duchovního poznání.

Knihy Jána Maliarika můžete obdržet zdarma (za poštovné), stačí si je objednat v našem ešopu https://www.slovanskakultura.cz/jan-maliarik/, zároveň jsou tam i k dispozici ke stažení v pdf.