Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Změny v řízení společnosti posledních 10 000 let

Přiměřenost mezi vývojovou úrovní lidí a společenským uspořádáním

Úkolem lidstva v době Aryanské (posledních cca 9,5 tisíc let a 5,5 budoucích tisíců) je propracovat v sobě individualizaci. Objevit v sobě své já a pracovat na sobě vědomě. A jak lidé postupem času rostli, měnili se, tak se měnilo i společenské uspořádání (tj. řízení) společnosti.

Například v době, kdy se žilo v Rodech, byli lidé vzájemně propojeni pocitovými (astrálními) těly a cítili tedy (v rámci Rodu), co cítí ten druhý. I jejich smýšlení o sobě (identita) byla skupinovější než dnes. Člověk se považoval především za příslušníka Rodu, kdybyste se jej zeptali, kdo je, asi by odpověděl, jsme Poljané, Lutiči apod. A bylo pro něj přirozené žít pospolným životem, poslouchat Hlavu Rodu atd.

Po tisíciletém vývoji individualizace již nejsme propojeni a každý je oddělen od druhého, necítíme, co cítí např. soused. Jak konstatoval Václav Havel: „společnost je jaksi atomizovaná“. Také jsme se však posunuli ve vývoji myšlení a umíme i lépe dělat úsudky. A tak se každý chce rozhodovat sám za sebe. Již nám nevybírají nevěstu/ženicha, ale vybíráme si je sami. Proto v určité době muselo nastoupit individualistické uspořádání společnosti, kterou byla ve své době kapitalistická demokracie. Ta byla přiměřená duchovní úrovni lidí, kdy statisticky významná část členů společnosti dosáhla propracování tzv. egoismu, což je nepravé sebevědomí (považuji za svou identitu, za sebe sama vnější prvky – svůj majetek, svou roli ve společnosti, funkci v práci apod.) a umožnila těmto lidem pracovat na sobě a propracovávat se do úrovně nepravého sebevědomí.

Vývoj lidstva a řídící elity

Můžeme připodobnit vývoj lidstva vývoji člověka v rámci jednoho života. Člověk se narodí, jako kojenec potřebuje péči rodičů, pak ve třech letech začne o sobě mluvit jako o Já, individualizuje se, je školákem, pak zlobivým puberťákem, odděluje se od rodiny a zraje dále, stane se samostatným, přebírá i odpovědnost za potomstvo a tak dále. Tak lidstvo také v průběhu svého mnohaletého vývoje zraje a rostou schopnosti jednotlivých lidí, duší.

Co je důležité z hlediska řízení, je princip rozdílu úrovně mezi řídícím a řízeným. Ve starých legendách a také u jasnovidných badatelů s vhledem do minulosti se píše o tom, že v minulosti vedli společnost Bohové, pak polobohové a pak výjimeční z lidí a dnes již jsme „sami mezi sebou“. Vidím v tom podobnost s příkladem výše: Když jsme byli v mateřské škole, starala se o nás paní učitelka a poslouchali jsme na slovo, rozdíl ve schopnostech (úrovni) byl obrovský. Podobně tomu bylo v dávných dobách, kdy s námi žily vysoké bytosti a přímo řídily společnost a my jsme přirozeně poslouchali, tak jako ve školce. A tak vypadalo uspořádání společnosti. Neindividualizovaní lidé s (z dnešního hlediska) nepropracovaným myšlením žili pod vedením vysokých bytostí a poslouchali, společnost byla souladná.

Dnešní věda se na to dívá dnešním filtrem a mluví o prvobytně pospolné společnosti a vytěsňuje to, že tyto společnosti pod vedením vysokých bytostí stavěly megalitické stavby. Mají pravdu, že my, lidé, jsme byli méně vyvinutí, jenže pod vlivem chybné myšlenky Darwinovské materialistické evoluce fyzických těl, vytěsňuje = nevidí řídící elitu – vysoké bytosti, které se o nás staraly a byly nositeli vysokých technologii od stavebnictví až po řízení společnosti. Později, jak je popsáno třeba v řeckých bájích, se o lidstvo již starali tzv. polobohové, kteří již měli své mouchy a starali se nejen o lidi, ale i své požitky… inu lidstvo již postoupilo na základní školu.

No a nyní jsme již dospělí a lidstvu vládnou … lidé (dnes je lidstvu cca 41 roků z pohledu cyklu Zemského vývoje, proto již žádní Bohové ve vedení lidstva nebudou). Tedy pokud se bavíme o inkarnovaných bytostech v lidském těle (duchovní svět, ač jej nevnímáme, zde stále je). Globální elita nejsou nadlidé, jen mají informační náskok a vlastní skoro celou planetu. Nyní nastává doba složit zkoušku a umět se souladně a spravedlivě sebeuspořádat, jinak nám hrozí katastrofa.

Princip změny uspořádání společnosti aneb dobro a zlo

S čím kdo zachází, tím také schází.

Každá civilizace vyrostla na nějaké nové myšlence, nové technologii, novém způsobu řízení společnosti. Tyto novinky umožnily členům společnosti lépe propracovat vlastnosti, ke kterým byli připraveni je propracovat. Tím šla daná společnost dopředu a získala výhodu oproti jiným společnostem. Ve staré Indii propracovávali sžívání se s fyzickým tělem, ve starém Egyptě duši cítivou a ve starém Řecku duši rozumovou, tj. začali filozofovat. Vznikají první začátky vědeckého bádání. Dochází k prvnímu kroku oddělení přírodních věd od duchovní vědy, které do té doby byly pevně a souladně propojeny.

Na obrázku vidíme znázornění změny rychlosti duchovního růstu členů společnosti vlivem přijetí nějaké novinky (ideologie, technologie atd.) nebo celého nového souboru, např. změny paradigmatu (pojímání světa). Tato změna lidem umožní propracovat nové vlastnosti, nejprve těm, kteří jsou na to připraveni, jejich počet se zvětšuje a po propracování vlastnosti již jen těm zpozdilejším. Tento princip platí obecně nejen pro celou civilizaci ale i pro libovolný produkt, např. parní stroj. Nejprve je přínosný, pak zastará a už je pro uživatele brzdou.

Takže pokud nějaká společnost příjme nové paradigma, to se pro ni stává DOBREM = urychluje duchovní růst. Poté, co je využito většiny potenciálu ke změně, růstu lidí, se stává brzdou, pokud se jej společnost drží i nadále = stává se ZLEM.

Takto probíhá vývoj lidstva ve skokově se měnících společenských uspořádáních. Vždy, když se lidé změní, přirozeně se musí změnit i uspořádání společnosti. Lidé, kteří již propracovali to, co dané společenské uspořádání nabízí, chtějí změnu. Dá se říci, že se uspořádání „přežilo“. Postupně se měnilo uspořádání z Přírodního na Rodové, Občinové, Feudální, Kapitalistické s pokusem o socialistickou změnu, která byla postavena ideologicky na špatném základě, ale o tom jindy.

Neexistuje jediné svaté nejlepší uspořádání. Není možné se vracet k jakémukoliv starému uspořádání. Nevstoupíš dvakrát do stejné vody v řece. Jsme jiní, než jsme byli před 5000 lety nebo před 500 lety. Proto musí být nové i uspořádání společnosti, které má nastoupit. Správné je takové uspořádání společnosti, které odpovídá duchovní úrovni jejích členů a umožňuje jim rychlejší duchovní růst.

Předávání impulsu vedení lidstva

Lidstvo postupně posledních 8000 let propracovávalo různé schopnosti. Jak jsme si ukázali v předchozí kapitole, vždy nějaká společnost získává přijetím novinek zrychlení růstu svých členů a tím výhodu, náskok před ostatními. Hovoříme o tom, že takto se stává centrem, které vede lidstvo v dané etapě, nositelem impulsu.

Na obrázku vidíme, jak se impuls přesouvá z východu na západ. To má svůj smysl, protože lidstvo funguje v „poli“ mezi dvěma póly, které jsou nositeli protichůdných vlastností Rozum X Intuice, Individualismus X Pospolnost, Logika X Obraznost apod.

V poslední etapě se propracovával egoismus, čili individualizace do stádia nepravého sebevědomí. Impuls vedli nejzápadnější běloši – Anglosasové, kteří pod vlivem Západního pólu dosáhli nejvyšší individualizace. Členové jejich elity ve statisticky významné míře propracovali egoismus, ovládli emoce (ovládání astrálního těla) a to jim umožnilo získat nadvládu nad mnoha národy naší planety. Ovládnutí astrálního těla znamená ovládání emocí, kdy je člověk schopen oddělit cítění a chování. Právě tím ošálili mnohé národy, které nechápaly, že je něco takového možné. Angličan se nechoval podle toho, co cítil, ale podle toho, jaký cíl si dal a choval se, jak je potřebné pro dosažení cíle, tj. ovládnutí zdrojů planety.

Budoucí uspořádání

Další směřování se však otáčí směrem k pospolnosti, k Východnímu pólu. Není již kam se dále vnějšně individualizovat. Propracovaný egoista se musí obrátit do svého nitra a začít zjišťovat, kým skutečně je. Začít směřovat k Pravému sebevědomí, prostřednictvím sebepoznání. Pokud tak neučiní, může leda začít vytvářet falešné nereálné identity, což se děje ve formě vytváření LGBTQXY identit.

A tak po Angličanech převzali impuls Němci a přinesli světu kulturní a filozofické obohacení, ale zůstali v oblasti řízení pod vlivem Angličanů, kteří jejich rukama rozpoutali světové vojny. Další posun, který právě přichází, směřuje ke Slovanům. Nové uspořádání společnosti založené na směřování k Pravému sebevědomí, přinesly světu již napřed vysoké bytosti Rudolf Steiner a Ján Maliarik. Principy, na kterých bude postavena, je na celou sérii článků, zmiňme zatím jen:

  • Zavedení otevřené stupňovité společnosti, kde na základě sebe-rozpoznání své skutečné duchovní úrovně=schopností se člověk kvalifikuje na přiměřeně vysokou řídící pozici ve společnosti.
  • Plat nejprve roste se stoupající úrovní pracovní pozice, až je nejvyšší u odborných specialistů. Ovšem dále čím vyšší společenské řídící postavení, tím nižší plat. Nejvyšší řídící bytosti funguje bez platu s nárokem na obživu. V nejvyšších pozicích musí být bytosti, které nepracují za plat.
  • Pochopení iluze soukromého majetku, který bude omezen do výše, která umožní egoistovi usilovat o lepší život (dům, chata, dvě auta a dost). Nelze vlastnit kousek jiné bytosti – Matky Země, stejně jako bakterie ve střevě nemohou vlastnit střevo člověka.
  • Společné zdroje patří národu – peníze, přírodní zdroje, státní služby atd.
  • Přístup ke znalostem řízení společnosti pro všechny (nyní si tyto znalosti po generace předávají členové globální elity, a tak mohou manipulovat obyvatelstva podřízených států na planetě)

Kvalita řídících elit

V průběhu dějin došlo ještě k jednomu významnému jevu, kterým je snižující se duchovní úroveň řídících elit. Poté co nás přestali řídit Bohové a polobohové a lidstvo bylo ponecháno k řízení sobě samo, řídili nejprve lidstvo Žreci (Bráhmani), kteří si zachovali spojení s duchovním světem. Později si uzurpovali vládu bojovníci (Kšatryové), nyní vládnou světu obchodníci (Vaišnavové) prostřednictvím nedotknutelných (psychopatů v parlamentech). Ani socialistický experiment nevybočil z tohoto sestupného trendu, protože na základě mylné ideologie boje tříd se do řízení dostávali ve statisticky významném počtu šúdrové – dělnická třída. Kvalita řízení společnosti (zásadní prvek pro blahobyt společnosti) tak nemohla jít nahoru a po smrti Stalina (který přinesl výraznou kvalitu řízení, včetně tzv. Stalinova ekonomického zázraku) socialistický experiment chvíli fungoval setrvačností a pak přirozeně vyšuměl.

Společnost, která umožní nejlepším ze svého středu ujmout se řízení, získá výraznou výhodu před všemi ostatními státy. To umožní právě otevřená stupňovitá společnost vedená „vznešenými“ (mravně a duchovně vyspělými lidmi, kteří jsou zároveň odborníky ve svém oboru).

Autor: Duchovní škola Triglavi

Související knihy:
Ján Maliarik: CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNY ŠTÁT
Ján Maliarik: UNIA SLOVENSKO – POĽSKO – ČESKÁ
Rudolf Steiner: Idea sociální trojčlennosti
Rudolf Steiner: Poslání jednotlivých duší národů
Vyriešenie Problémov Vzájomných Národných Vzťahov V Duchu KSB
V.V. Pjakin: O světě křivých zrcadel
G. Sidorov: Chronologicko-ezoterická analýza rozvoje současné civilizace Díl 1. Úvod do tématu