Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Konceptuál, Živý člověk

Není to tak dávno, co se u nás Živý člověk objevoval pouze jako pojem v různých alternativních knihách, článcích nebo videích na internetu apod. Poslední dobou se však u nás o Živých lidech nejen píše a mluví, ale můžeme se s nimi setkat na různých přednáškách či besedách. Dokonce již bylo ustanoveno Lidové shromáždění Živých lidí Bohemia https://www.novabohemia.cz/, což je obdoba slovenského Ĺudového zhromaždenia živých Ĺudí https://nzosr.sk/.

Snahy o získání statusu Živého člověka a tím vyvázání se z mořského práva přináší jeden zásadní pozitivní moment – konceptuálnost. Konceptuálem je člověk, který chápe procesy kolem sebe a je schopen se postavit sám za sebe.  Konceptuálem se přitom může stát v různých úrovních – v rodině, v obci, v národě, nebo v duchovní rovině.

Stát se Živým člověkem tedy konceptuálem znamená zmocnit sebe k cestě ke svobodě z pozice, sil a možností, které v dané chvíli mám na základě získaného uvědomění, že já jsem ta cesta ke svobodě. Sebepoznání a přetváření sebe sama vede konceptuála postupně ke schopnosti vést, pomáhat, sloužit a tvořit také vně sebe. Příkladem mohou být aktivity na přípravě Globálního plánu obnovy planety Země – viz. https://www.novabohemia.cz/globalni-plan-obnovy-planety-zeme/.

Mořské právo

Přemýšliví a citlivější lidé vnímají, že je s davem nakládáno elitami jako s dobytkem, s věcí. Vyskytují se úvahy, že je to podloženo tzv. Mořským právem a zákonem The Cestui Que Vie Act z roku 1666, podle kterého je po 7 letech člověk prohlášen za mrtvého, pokud se nepřihlásí za živého.

Lidé mají být díky „svědectví“ rodného listu považováni za ztraceného na moři a potom po 7 letech považováni za mrtvé a jsou „věcí“ patřící „soukromé firmě“ - státu.

Jordan Maxwell dokládá, že Mořské právo je založeno biblickým projektem, konkrétně Féničany (původem kanaánské obyvatelstvo), což jsou dle něj Hebrejci (cca od 1500 př.n.l.). V.V.Pjakin klade začátek systémového působení tzv. Globálního prediktora do období po bitvě u Kadeše (1274 př.n.l.), což podporuje Maxwellovo zjištění.

Dle Maxwella je podstata karmického fungování tohoto práva postavena na jeho plném zveřejnění a současné skrytí. Zveřejnění je provedeno použitím pojmů, které vyjadřují skutečný záměr tohoto práva a skrytost je zajištěna jiným výkladem těchto pojmů pro veřejnost. Jeho fungování je postaveno na dvou skutečnostech:

  • Lidé slyší a podporují to, co chtějí slyšet. Co nejvíce nechtějí slyšet je Pravda. Proto je snadné je oklamat.
  • Dle římského práva není trestné, je-li hlupák oklamán.

Web Freeman Delusion však dokládá, že Maxwellův názor není pravdivý.

  1. Neexistuje jiný (dvojí) právní status lidské bytosti. Člověk se narodí a je již jako takový nabyvatelem práv, aniž by měl rodný list či jméno. V Právu obecně existují dva typy „osoby nabývající práv a povinností“ tj. entit: 1. individuum (člověk) a 2. skupina individuí, tj. právnická osoba např. komerční firma či státní orgán
  2. Přidělením rodného listu se nijak nemění právní status člověka, neexistuje rozdílný statut „Člověk“ a status „Fyzická osoba“
  3. Neexistuje žádný právní úkon, že by stát nějak po 7 letech „nepřihlášení se člověka za živého“ měl pro lidské bytosti nějaký právní status „věci“.
  4. Samotný zákon z roku 1666 je již ve Velké Británii nahrazen jiným zákonem.
  5. Neexistuje žádný podklad považovat stát za soukromou firmu (ačkoliv je to vlhký sen elit).

Tuto „konspirační teorii“ o tom, že je člověk věcí na základě Mořského práva, zařazuji mezi virové konstrukce. Je možné, že je účelově vypuštěna a následně se jí chytnou lidé, kteří povrchně prozkoumají problematiku a hlásají ji dále. Touto dvojitou konspirací se řeší smetení tématu „člověk jako věc“ z veřejného diskurzu.

Důvěryhodnost teorie Mořského práva a tvrzení o vyvázání se z jurisdikce současné společnosti prohlášením se za Živého člověka zpochybňuje i životní cesta jednoho z jejích hlasatelů Carla Petera Hofmanna, který se nevyhnul ani zatčení ani věznění.

Manipulace je příčinou nadřazenosti

Zároveň však platí, že elity považují dav za dobytek a věci. To má však jiné příčiny a „ospravedlnění“, než psaný Právní řád, který je viditelný a neobsahuje takovéto nelogické prvky. Příčiny jsou skrytější v rámci více než tisíciletého biblického konceptu, různých tajných společností a lóží.

Přímo v Bibli najdeme náznak dělení lidí na dvě hodnotově rozdílné kategorie ve Starém zákoně:
„Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti Hospodin, bůh tvůj požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl“ Deuteronomium, 23:19, 20.

„a budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou“ Deuteronomium, 28:12.

“Potom synové cizinců budou stavět hradby tvoje a jejich králové ti budou k službám, neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze. Izajáš, 60:10-12

Příměji to pak vysvětlují rabíni: „Stejně jako s klidným svědomím lze zabíti divokou šelmu a zmocniti se jejího lesa, tak možno zabíti nebo vyhnati goje a přivlastniti si jeho majetek. Majetek gojův podoben je opuštěné věci, jeho pravým majitelem je Žid, který se ho zmocní.“ „A je to spravedlivé“ – vysvětluje rabbi Albo i někteří jiní rabínové – „neboť Bůh dal Židům právo na život i majetek ostatních národů.“

Tyto programovací prvky modelují psychiku elity, která potom podvědomě jedná s lidmi jako s věcmi, aniž by bylo potřeba „právního zřetelného zakotvení“. Jako příklad je uvedena židovská elita biblického projektu. Je pravděpodobné, že obdobná výlučnost je pěstována v dalších uzavřených společnostech zednářských a jiných, kde se vychovávají kádry pro obslužné elity.

Závěr

Je důležité, aby se lidé stávali konceptuály a nenechávali se zmást různými nepravdami, polopravdami či manipulacemi. Klíčovou vlastností konceptuála totiž je schopnost samostatně myslet, správně vyhodnocovat fakta a následně se nezávisle rozhodovat.

Autor: Škola Triglavi

Podklady:

Související knihy:

Sergej G. Kara-Murza: Manipulace vědomím
Rudolf Steiner: Filosofie svobody
Ján Maliarik: Cesta k blahu a míru