Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

Ján Maliarik: Cesta k blahu a míru

Skladem (>5 ks)
Kód: 3770
99 999 999,99 Kč –100 % 0,01 Kč
Kategorie: Knihy
Autor: Ján Maliarik
Ján Maliarik: Cesta k blahu a míru
99 999 999,99 Kč –100 %

Úryvek z knihy:

Připomenul jsem:   ž–e   N–a–š–í–m   P–ů–v–o–d–n–í–m

     A–r–i–j–s–k–ý–m   N–á–b–o–ž–e–n–s–t–v–í–m   

     J–e: BRAHMANISMUS!! ... Na důkaz tohoto tvrzení

     uvedu zde a krátce vysvětlím několik pro Nás výz-

     namných Sanskritských Pojmů ? Slov!

 

  1. Naše »Bůh ? Boh ? Bog« j?e?s?t Sanskritské »Bhaga«.

     .. Slovo toto znamená: Blahobyt, Štěstí, Vznešenost,

     Krása, Lásky rozkoš, také: vulva.

     V Brahmanismu jest Bhaga jedním ze Sedmi Synů

     Aditi: Varuna, Mitra, Aryaman, Bhaga, Dakša, Anša,

     Savitar. Bhaga co Bůh jest Dobrodince, Chlebodárce,      

     Ochránce, Odevzdávatel, Přidělovatel; také Bůh Lásky

     a Manželství. Dost na tom: Slovanstvo stojí pod

     Ochranou Bhagy! .... Jedná se o to, abychom si uvě-

     domili a oživili Význam tohoto Pojmu: Bog ? Bhaga!!

 

  1. Svatodušním Svátkům se na Slovensku praví: Turice,

     Turiční Svátky! V Brahmanismu znamená »Turiyam«

     čtvrtý stupeň Zasvěcení; je to stav Svatosti, v němž se

     Zasvěcenec plné míry Ducha Svatého účastným a tak

     vskutku Svatým stává! ...

 

  1. Tři hmotné obaly, do nichž se DUCH za ? haluje houně

     = guna = gyné, jsou: Tamas = tma; Radžas = rád,

     žádostivost; Sattvam = světlo, jasnost, morálně »Sva-

     tost«! ...

     Radža znamená krále, bytost žádostivou panování.

 

  1. Déva znamená Božskou Bytost, Boha. Naše »Děva«

     ukazuje, jak vysoce si Slované vážili »Ženy« (=gýné=

     =guna!). Budiž s tohoto hlediska pováženo také pojme?    

     nování měst, jako ku př. u Bratislavy »Děvín« ...

     v Sedmihradsku »Déva« (dnešní  pomaďarštěné:Déva) ...

     i Magdeburg se jmenoval původně »Děvín« ...

 

  1. »Alpa« Sanskritské slovo znamená »malý ?á ?é«. Po-

     hoří »Alpy« se jmenují Alpami, t.j. malými u porov-

     nání s himalayou ! ( Nb.: ten Hima = chladno, zima;

     to Hima = sníh; Himalaya = místo ? pásmo sněhu.)

     »Mátrá« ....ale »Tamty = Tatra« ... to jsou Hory !!

     Severo?západně od Mátry je tak zvaný Čer ? hát, t.j.

     »čar« = chodit, cestovat, chůze a »hata« ve spojení

     značí tolik, co bezvýznamný, nepatrný, t.j. pohoří vel-

     mi mírné, které cestujícímu nezpůsobuje žádných obtíží.

     »Maháguru« = Magura, t.j. místo nebo sídlo Velké-

     ho ? Učitele. Mahilienka = Mahá ? Láya = Velké

     Centrum !!

     »Karpata« značí v Sanskritu »záplata, lalok« (Lap-

     pen).  O?d?t?u?d pojmenování »Malých Karpat«, co

     výběžku hlavních hor, táhnoucího se až po Bratislavu !

     Slovem: bezmála všechna pojmenování jsou sans-

     kritského původu! Z toho následuje: ne tisíc, nýbrž

     t?i?s?í?c?e let před Kr. P. bydleli zde: na Slovensku -

     Uhorsku Slovenští Předkové Naši !! ...

 

  1. Všimněme si pro nedostatek místa a času pojmeno-

      vání jen několika měst ještě:

a) Budín, budovat, sanskritsky: budh ? buddhi.

b) Pešť, z toho »piś ? pimśati ? piśita ? p?i?ś?t?a«,j.

         strojit, formovat, ozdobovat, t.j. město oproti Bu-

         dínu krásné, formosné, ozdobné, pěkné sestavené.

c) Rákoš, východně u samé Pešti, z toho »rákániśá,

         t.j. noc, když je měsíc v úplňku; tudíž »Rákoš« =

         místo, kde se Slovenští předkové naaši za plného

         měsíce scházívali a různé porady drželi, s počátku

         převážně náboženské, potom později převážně po-

         litické, potom později převážně politické.

         Taková »rákániśá« ? rákošní místa jsou i jinde.

d) Kaloča, z toho »kaluža« = nečistý, umazaný,

e) Baja, z toho »bhayya« = k obávání!

f) Vacov, z toho »vasá« = slanina, »vasavya« = bo-

          hatý, úrodný; to »vasavya« = bohatství.

g) Ostrihom, z toho »astri« = mužský, maskulinus,

          »hóma« = oběť.

h) Komárno, z toho »karmanya«,j. místo k něče-

          mu ? k obraně ? uzpůsobilé!

i) Vší ? pravděpodobně, že i celé Zadunají = »Pano-

         nia« vzalo své pojmenování os Sanskritského

         »Panayáyya« = krásná, obdivuhodná země. A

         takovou zemí, krásnou, požehnanou, obdivuhodnou

         je skutečně Zadunají. Panayáyya ... polatinštěně

         Pannonia. Atd. ... Stálo by to jistě za to, kdyby

         dobrý, na slovo vzatý Sanskritista předmět tento

         všestranně a důkladně zpracoval! ...

        Ovšem že Slovák! ... Na »vlky« se není možno, ale

        ani dovoleno, spolehnout.

     

  1. Také z řek buďtež některé připomenuty:

a) Jsou dva pojmy a kořeny, z kterých možno odvodit pojmenování Dunaje ...

  1. »Du ? dunóti ? dűna« Význam tohoto pojmu

           jest: trápit, znepokojovat, sužovat. Není vylouče-

           no, že Dunaj v tomto smyslu je Dunajem, t.j. vele-

           tokem, který pobřežní obyvatelstvo stále znepo-

           kojuje, trápí ....

  1. »Dhunay ? dhunayati.« Pojem tento znamená:

           šustěti, ěuměti, hrčeti, hlučeti, rachotiti. Pravdě a

           skutečnosti poněkud bližší jest derivace Dunaje

           z tohoto kořene: Dhunay. Co se významu týká,

           z obou kořenů může být Dunaj odvozen. Avšak

           jak kořen, tak i význam »Dhunay« je přec jen

           pravděpodobnější.

           Buďsi však tak anebo onak, skutečnost jest, že

           pojmenování této Slovanské veleřeky je Sanskrit?

           ského původu a tudíž že původní Naše Náboženst-

           ví bylo Náboženství Brahmánské. Lid mluvil

           Sanskritským dialektem, který se tu v samostatný

           jazyk Slovenský, Český, tam v Polský, Ruský,

           Srbský atd. vyvinul.

  1. b) Dráva. »Dru ? dravati« = spěchat, rychle téci.

          Odtud: Dráva, t.j. Drává, rychle, spěšně tekoucí

           řeka.

c) Sáva. Sanskritské »Sava« znamená někoho, kdo v pohyb uvádí, kdo oživuje, zrychluje. T.j. Dráva

           je rychlá v toku svém, ale Sáva musí být popohá-

          háněna, neboť sana sebou je pomalejší.

 

d) Také »Tisa« značí řeku pomalého toku.

e) Kriš = maďarsky: rös. Sanskritské »Kriśa«

           značí tolik, co malý, nepatrný. Tím jest povědíno,

           že »Kriš = Körös« jest u porovnání s Dunajem a

          Tisou řekou malou, nepatrnou.

f) Váh. Sanskritské »Vah ? vahati« = cestovat, ply-

           nout, téci!

g) Zala = Sanskritské »Salila« = tekoucí,

           vlnící se, proudící; co substantivum: to Salila =

           voda, proud.

h) Rimava značí řeku rychle tekoucí Šajava = Sajó

           řeku tichého, klidného toku.

           Atd.

Ján Maliarik (1869 - 1946)

Významný slovenský spisovatel, evangelický farář, humanista, filozof, světový reformátor, indolog, sociolog, polyglot, znalec mnoha náboženských směrů, veliký a neohrožený bojovník za světový mír.

 

Kniha je dávána zdarma, jak si to Mistr Ján Maliarik přál, aby nebyla znevážena hodnota knihy cenou.

Zasílání finančních darů na podporu vydávání díla Kňaza Jána Maliarika je možno na transparentní účet u FIO BANKY 2500269240/2010, variabilní symbol 2003001200. Tento transparentní účet spravuje „Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska – nadační fond pro rozvoj občanské společnosti").   

Variabilní symbol 2003001200 je třeba vyplnit přesně, neboť OS-ČMS NF podporuje vícero projektů. Do poznámky platby je vhodné napsat  "dar na vydávání díla KJM".

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: