Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

VIROVÁ MÁNIE

Skladem (>5 ks)
Kód: 3443
585 Kč
Kategorie: Politika
Autor: Torsten Engelbrecht, Samantha Baileyová, Stefano Scoglio, Claus Köhnlein
Vydavatel: Resetheus

Jak lékařský průmysl bez ustání vymýšlí nové nákazy a profituje miliardové zisky na úkor veřejnosti.

Podle velke? c?a?sti le?kar?ske?ho establishmentu, politiky a masme?dii? postihuji? sve?t opakovane? stras?live? virove? na?kazy: covid-19, tzv. prasec?i? chr?ipka nebo SARS, BSE, AIDS c?i de?tska? obrna. Pr?itom je vs?ak pr?ehli?z?eno to nejpodstatne?js?i?, a sice skutec?nost, z?e nikdy nebyla doka?za?na existence a patologicky?, nebo dokonce smrti?ci? u?c?inek te?chto u?dajny?ch patogenu?.

Elita z r?ad virologu? a masme?dia, ktera? jsou ji? prakticky podr?i?zena, pr?esto tvrdi?, z?e du?kazy byly pr?edloz?eny, coz? je v podstate? zpu?sobeno ti?m, z?e moderni? medici?na jiz? pr?ed ne?jakou dobou opustila metodu pr?i?me?ho dokazova?ni? viru? a mi?sto toho si vystac?i? s nepr?i?my?mi metodami detekce (jako jsou testy na protila?tky a PCR testy). Jenomz?e tyto „moderni?“ metody, pouz?i?vane? k „du?kazu existence“ viru, jako je napr?. PCR „ner?i?kaji? nic o tom, jak se ten ktery? virus rozmnoz?uje, ktery? z?ivoc?ich jej pr?ena?s?i?, anebo jaky?m zpu?sobem vyvola?va? onemocne?ni? u lidi?“, toto kriticky podoty?ka? vi?ce nez? tucet s?pic?kovy?ch virologu? v odborne?m c?asopise Science. „Je to, jako by c?love?k chte?l z pouhe?ho pohledu na otisky prstu? jedne? osoby zjistit, zda trpi? za?pachem z u?st.“

Jini? kritikove? pr?isuzuji? nepr?i?my?m metoda?m zjis?t?ova?ni? „takovy? vy?znam, jako by se jednalo o hod minci?“ – tedy nulovy? vy?znam. Autor?i knihy „Virova? ma?nie“, novina?r? Torsten Engelbrecht, le?kar? internista Claus Ko?hnlein, vs?eobecna? le?kar?ka Samantha Baileyova? a odborni?k na mikrobiologii Stefano Scoglio, vycha?zeji? z dostupny?ch studii? a vysve?tluji?, z?e je moz?ne? pracovat i s tvrzeni?m, z?e c?a?stice, oznac?ovane? ortodoxni?mi ve?dci jako zvne?js?ku u?toc?i?ci? viry, jsou ve skutec?nosti c?a?stice, ktere? jsou produkova?ny samotny?mi bun?kami (v du?sledku stresovy?ch faktoru?, jako jsou napr?. drogy). Tyto c?a?stice jsou pak zachyceny napr?i?klad pomoci? PCR testu? a le?kar?s?ti? odborni?ci je, bez jaky?chkoli podloz?eny?ch du?kazu?, interpretuji? jako ty „s?patne? viry“. Hlavni?m ci?lem te?to knihy proto je stoc?it diskusi o pr?i?c?ina?ch zpa?tky sme?rem, ktery?m by me?la ji?t: cestou nezaujate? ve?decke? analy?zy faktu?.

Jak sami autor?i zdu?razn?uji?, nejde pr?itom o to, doka?zat neexistenci onemocne?ni?, nesouci? na?zvy covid-19, SARS, AIDS nebo z?loutenka typu C. Z?a?dny? serio?zni? kritik aktua?lne? platne? teorie o virech nepochybuje o tom, z?e lide? c?i zvi?r?ata jsou nemocni?, nebo mohou onemocne?t (jako napr?. u ptac?i? chr?ipky). Pr?ic?emz? mnozi? z nich nejsou skutec?ne? nemocni?, ale jsou na za?klade? vy?sledku? moderni?ch laboratorni?ch postupu? (napr?. antigenni? nebo PCR testy) za nemocne? pouze prohla?s?eni a onemocni? teprve v du?sledku medikace toxicky?mi le?c?ivy. Pr?i?padne? jsou zvi?r?ata, ktera? byla oznac?ena za nakaz?ena?, poraz?ena, jak tomu bylo jiz? u bezpoc?tu hove?zi?ho dobytka, ovci? a kur?at.

V tomto ohledu jsou mnohem du?lez?ite?js?i? na?sleduji?ci? ota?zky: Jaka? je skutec?na? pr?i?c?ina onemocne?ni?, nazy?vany?ch covid-19, SARS, AIDS nebo z?loutenka typu C? Jake? du?kazy existuji? pro tvrzeni?, z?e tato onemocne?ni? zpu?sobuje (pr?edevs?i?m) virus? Nejsou pr?i?c?inou onemocne?ni? spi?s?e toxiny nebo s?patna?, nedostatec?na? vy?z?iva?

V u?vahu pr?itom pr?icha?zi? mnoho ru?zny?ch pr?i?c?in – mys?lenka, ktera? je zcela ignorova?na, protoz?e se ve?decky? vy?zkum a me?dia ve vztahu k mikrobu?m zasekly v tunelove?m, omezene?m vide?ni?. Tento model mys?leni?, zame?r?eny? pouze na jednu pr?i?c?inu, je vs?ak zcela vzda?leny? od jake?koliv reality – a stoji? ve zjevne?m rozporu k povinnosti kaz?de?ho ve?dce a novina?r?e bra?t v potaz vs?echny moz?ne? pr?i?c?iny. K te?m se poc?i?taji? drogy, le?c?iva, vy?z?iva, hlad, pesticidy, te?z?ke? kovy, znec?is?te?ni? ovzdus?i? a take? stres. Vs?echno toto mu?z?e te?z?ce pos?kodit imunitni? syste?m – najdeme to pr?esne? tam, kde se nacha?zeji? i obe?ti, ktery?m byla una?hlene? diagnostikova?na onemocne?ni? covid-19, spalnic?ky, SARS nebo AIDS.

Aby podloz?ili sve? teze, cituji? autor?i c?etne? osobnosti – jako napr?i?klad nositele Nobelovy ceny Karyho Mullise a Barbaru McClintockovou nebo piony?ra mikrobiologie Rene? Dubose – a odvola?vaji? se na vi?ce nez? 1 400 solidni?ch ve?decky?ch zdroju?. Te?matika zpracovana? v te?to publikaci ma? ste?z?ejni? vy?znam. Zati?mco farmaceuticke? koncerny a s?pic?kovi? ve?dci kumuluji? skve?le? zisky a me?dia si pomoci? senzacechtivy?ch titulku? zvys?uji? sledovanost a na?klady (pozornost je ve?nova?na i zpravodajstvi? pr?edni?ch sve?tovy?ch me?dii?, jako jsou New York Times Der Spiegel, ktera? se nezakla?daji? na faktech), museji? obc?ane? platit obrovske? dane? a pr?itom, jako je tomu u covidu-19, s extre?mni?mi omezeni?mi vlastni?ch pra?v a svobod.

„Co musi?me ude?lat? Prvni?m krokem je osvobodit se od iluzi? a uve?domit si, z?e ci?lem moderni?ch a zcela komercionalizovany?ch, le?kar?sky?ch ve?d neni? v prvni? r?ade? podpora a zleps?eni? zdravi? pacienta, ny?brz? profit,“ tvrdi? John Abramson z Harvard Medical School.

Mimochodem, od dubna 2021 je kniha „Virova? ma?nie“ k dispozici take? v anglic?tine? a francouzs?tine? – a jeji? vyda?ni? je pla?nova?no i ve s?pane?ls?tine?, itals?tine? a pols?tine?.


Autoři: Torsten Engelbrecht, Claus Ko?hnlein, Samantha Bailey, Stefano Scoglio
počet stran: 480
váha: 900g
rozměr: 155 x 220 mm
jazyk: česky
vydavatel: Resetheus z.s.

O AUTORECH:

Torsten Engelbrecht pracuje jako investigativni? novina?r? v Hamburku. Za svu?j c?la?nek „Die Amalgam-Kontroverse“ (Kontroverzni? amalga?m) obdrz?el cenu Alternativer Medienpreis (Cenu alternativni?ch me?dii?). Své novinářské vzdělání získal koncem 90. let v prestižním mediálním časopise Message (zaloz?ene?m uzna?vany?m profesorem z?urnalistiky Michaelem Hallerem). V letech 2000 az? 2003 pu?sobil jako sta?ly? redaktor u c?asopisu Financial Times Deutschland. Jako neza?visly? novina?r? zpracoval pr?i?spe?vky pro me?dia OffGuardian, Medical Hypotheses, Su?ddeutsche Zeitung, NZZ, Geo Saison, Rubikon, Greenpeace Magazin The Ecologist. Koncem roku 2009 mu byla vyda?na kniha „Die Zukunft der Krebsmedizin“ (Budoucnost le?kar?stvi? pro le?c?bu rakoviny), na ni?z? se jako spoluautor?i podi?leli i tr?i le?kar?i.

Dr. med. Claus Ko?hnlein pracuje jako odborny? le?kar? v oblasti vnitr?ni? medici?ny. Svou odbornou praxi absolvoval na onkologicke?m odde?leni? univerzity v Kielu. Tam take? od roku 1993 pu?sobi? ve vlastni? soukrome? praxi, kde os?etr?uje i pacienty s diagno?zami z?loutenka typu C a AIDS, kter?i? se k antivirove? le?c?be? stavi? kriticky. Claus Ko?hnlein je jedni?m z mnoha odborni?ku? na sve?te?, zaby?vaji?ci?ch se domne?ly?mi epidemiemi viru?, a za desi?tky let nasbi?ral o te?to te?matice rozsa?hle? znalosti. V dubnu 2020 bylo o ne?m v OffGuardian publikova?no v c?la?nku „8 MORE Experts Questioning the Coronavirus Panic“. Rozhovor s redaktorkou Russia-Today Margaritou Bityutskikhovou na te?ma „fatale COVID-19- Medikamententherapie“ (medikamento?zni? le?c?ba onemocne?ni? covidu-19 s fata?lni?mi du?sledky) dosa?hl na kana?lu YouTube be?hem kra?tke? doby 1,4 milionu zhle?dnuti?.

Dr. med. Samantha Baileyova? je vy?zkumnou le?kar?kou z Nove?ho Ze?landu a provozuje v te?to zemi nejve?ts?i? kana?l na YouTube, ve?nuji?ci? se ota?zka?m zdravi?, kde pro s?iroke? publikum fundovane? a srozumitelne? prezentuje du?lez?ita? te?mata z oblasti zdravi?. Sve? studium medici?ny zakonc?ila v roce 2005 na univerzite? v Otagu tituly Bachelor of Medicine a Bachelor of Chirurgie. Na?sledne? pracovala vi?ce nez? 12 let jako vs?eobecna? le?kar?ka a spolupracovala na klinicky?ch studii?ch se specia?lni?m zame?r?eni?m na nove? druhy testu? a le?c?by. Baileyova? se take? spolupodi?lela na moderova?ni? na?rodni?ho televizni?ho por?adu o zdravi? The Checkup, ktery? objasn?uje a uva?di? na pravou mi?ru nejc?aste?ji se vyskytuji?ci? mylne? pr?edstavy c?i omyly ve vztahu k ru?zny?m onemocne?ni?m.

Dr. Stefano Scoglio je s?pic?kovy?m odborni?kem v oblasti mikrobiologie a ve spolupra?ci s Italsky?m na?rodni?m vy?zkumny?m centrem a mnoha univerzitami koordinuje ve?decky? a klinicky? vy?zkum, ty?kaji?ci? se vy?taz?ku? z r?as klamath a probiotik na ba?zi mikror?as. Vynalezl sedm medici?nsky?ch patentu? a v mezina?rodni?ch odborny?ch c?asopisech publikoval r?adu c?la?nku?. Za sve? vy?znamne? ve?decke? publikace byl Scoglio v roce 2018 nominova?n na Nobelovu cenu. V bli?zke? dobe? (2021) se chysta? zakonc?it titulem Master of Science (magistr pr?i?rodni?ch ve?d) sve? studium na Birkbeck College univerzity v Londy?ne?, coz? je instituce, ktera? ve sve?m oboru zasta?va? pr?edni? mi?sto. V roce 1993 zi?skal doktorsky? titul v oboru filozofie (Universita v Toronte?). Od roku 1996 se ve?nuje ve?decko-medici?nske? oblasti a v Ita?lii zi?skal nejprve diplom v oboru pr?i?rodni?ho le?c?itelstvi?, posle?ze v Londy?ne? titul Bachelor of Science (bakala?r? pr?i?rodni?ch ve?d – na univerzite? Middlesex) a da?le diplom v oboru homeopaticke?ho le?kar?stvi? (Zentrum fu?r homo?opathische Medizin – Centrum homeopaticke?ho le?kar?stvi?).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: