Při objednávce nad 1000 Kč dárek.
Neohodnoceno

Hlas Jána Maliarika

Skladem (>5 ks)
Kód: 3775
99 999 999,99 Kč –100 % 0,01 Kč
Kategorie: Knihy
Autor: Ján Maliarik
Hlas Jána Maliarika
99 999 999,99 Kč –100 %

Úvod knihy:

Miesto Úvodu.

Roku 1927 bolo Mi znovu pri obecných voľbách podať Svoj Hlas   n-i-e-k-t-o-r-e-j   z 29 či 30 strán!! — — To jest bolo Mi   s-t-r-a-n-í-c-k-y  sa pridať sem alebo tam;  M-n-e,  ktorý v Otcovskej  v-š-e-t-k-y  Objímam Láske  s-t-r-a-n-y!!  M-n-e,  ktorý Vidím v straníckosti   z-l-o,   n-e-š-ť-a-s-t-i-e,   r-o-z-v-r-a-t,   z-h-ú-b-u!! …  M-n-e,  ktorý Osobou Svojou Representujem a nakoľko kde Cestu upravenú mám, Hlásam Ideál Nanajvýš Dokonalý, strany a straníckosť vylučujúci a znemožňujúci … a Národy, Plemená a Ľudstvo v tej Najutešenejšej Harmonii Sjednocujúci!! … …

— — — —

V takých prípadoch prežíva Duša Moja vždy muky. Väčšie – menšie. Dľa rôznych okolností.

Za jedno, že »svetský zákon« prísne nariaďuje, hlasovania sa pod trestom pokuty zúčastniť a niektorej strane »hlas svoj« oddať, teda: straníkom byť!

A za Druhé, že Príkaz BOŽÍ na Základe Vyššieho Poznania Mi Velí, na Srdce Kladie: Milovať Otcovsky        V-š-e-t-k-ý-ch … čo Vlastných Synov a Vlastné Dcery!! … Teda: nebyť straníkom!!

Čo teraz ?? — — Ťažká otázka ! — — No nejako sa rozhodnúť musíš! — —

Doteraz som tak hlasoval, tj. Hlasoval, že som hlasovacie lístky  v-š-e-t-k-ý-ch  s-t-r-á-n   do úradnej obálky pekne vložil, k tomu Vysvetlenie:  P-r-e-č-o  T-a-k  R-o-b-í-m,  pripojil a odovzdal, požiadajúc súčasne volebnú komisiu, aby Toto Moje Vysvetlenie na vyšších miestach predostreté a vyššími hlavami starostlivo uvážené bolo!! …  P-r-e-č-o? …  P-r-e-t-o,  že Fakticky  M-á-m  »Vyššie Poznanie« a k tomu tiež Fakticky »Zlaté Srdce« … A následkom Všetkého toho si Zasluhujem… ano: Je To Svätou Povinnosťou, aby »Hlas Môj« Viacej Bol Cenený, jako ostatné hlasy. A síce o Toľko Viacej, o Koľko Je Moje Poznanie Vyššie, než poznanie iných… a o Koľko Je Moje Srdce Zlatejšie, než srdce iných!!… Toto posledné je ešte Významnejšie, než ono prvé, ačkoľvek sa ani To Najzlatejšie Srdce bez Múdrosti neobíde! …

Že si príliš mnoho osobujem?? —

Odpovedám: to je príliš populárny omýl!! Ani len o malý máčik si viacej neosobujem, než jako sa Veci v Skutočnosti Majú! … Veď len   B-e-d-l-i-v-o   Preštudujte Moje už doteraz vydané Spisy a  B-e-d-l-i-v-o   si Všimnite, Čo ďalej v tomto Diele Hovorím, či teda Píšem! To jest:   J-a-k-o   J-d-e-m  J-á  Z-r-i-a-d-i-ť   Celo–Zemský Universálny Štát!! …

Kto  T-a-k  Dovedie Smýšľať a   T-a-k   so   V-š-e-t-k-ý-m-i   C-í-t-i-ť  a  T-a-k  si Počínať, Jako Zrejme o Tom Svedčí Mnou Navrhované Zriadenie Celo–Zemského Universálneho Štátu: Ten si   n-e-o-s-o-b-u-j-e   Vyššie Poznanie!! — Ten Ho Fakticky    M-á!! … A Ten si  n-e-o-s-o-b-u-j-e   To Zlaté Srdce!! — Ten Ho Skutočne   M-á!! … …

*

Roku 1925 som v Tom Svojom priloženom Vysvetlení Odôvodnil, že Môj Hlas  J-e-d-i-n-ý  Vyváži za všetky ostatné hlasy a hlásky v Celej Republike! Žiaľ Bohu! Republika ostala hluchá oproti Tomuto Môjmu Spravedlivému Osvedčeniu a Vecí Odôvodneniu. Samo sebou sa rozumie: ku svojej vlastnej a mnohých iných škode!!

— — — —

Osvobodzujúce Memorandum Budín–Peštianské
v  XIV. Bode Určite Hovorí:

»Ponevádž Všetko To, Čo Tu iba v krátkosti Rečeno,  S-ú  K-a-t-e-g-o-r-i-c-k-é   P-o-ž-i-a-d-a-v-k-y   a   N-e-v-y-h-n-u-t-e-ľ-n-é   P-o-d-m-i-e-n-k-y

  1. Naprostej Morálnej Čistoty
  2. Absolutnej Spravodlivosti
  3. Naprostého Súcitu, Milosrdenstva, Dobrotivosti
  4. Naprostej LÁSKY k BOHU, k Ľuďom a ku zvieratám:

n-i-k-t-o  s-a  n-e-m-ô-ž-e  p-r-o-t-i  T-o-m-u  p-r-e-v-i-n-i-ť  b-e-z  t-o-h-o,  a-b-y  n-e-p-o-š-k-o-d-i-l  j-a-k  s-e-b-a  s-a-m-é-h-o,  t-a-k  a-j   s-v-o-j-h-o   S-p-o-l-u-b-l-i-ž-n-é-h-o!! … V Čom sú dľa Zásad Vysokej Múdrosti a BOŽSKEJ LÁSKY aj zvieratá zahrnuté!!

Ba čo Viacej:

Dokiaľ nebude Všetko To, Čo Tu v krátkosti Obsažené a Prednesené…

s Bezpodmienečnou Úctou Přijaté…

a s Bezpodmienečnou Láskou Nasledované a Zacho-vávané …:

D-o  T-e-j  D-o-b-y  n-i-e-t  p-r-e  Ľ-u-d-s-t-v-o  v-ô-b-e-c  ž-i-a-d-n-y-ch  V-ý-h-ľ-a-d-o-v  n-a  P-r-a-v-é   S-k-u-t-o-č-n-é  B-l-a-h-o   a   S-p-o-k-o-j-e-n-o-s-ť!!! …«

T-a-k  Osvobodzujúce Memorandum Budín–Peštianské v XIV. Bode!

To Jest: ZÁSADY MÚDROSŤOU A LÁSKOU … Diktované a  Dané … 

S-ú   V-e-č-n-e-j   P-l-a-t-n-o-s-t-i !! … 

S-ú …   V-š-e – M-o-h-ú-c-e-j   P-l-a-t-n-o-s-t-i!!! …

A Musia! … Čo Také! … Byť Rešpektované!!

A to nie len Rakúsko–Uhorskou Monarchiou a Česko–Slovenskou Republikou… Ale Tiež: Itáliou, Francúzskom, Veľkou Britániou Atď.!! 

N-i-e–l-i:  Prikročia… Vyššie MOCI … k Radikálnejším Prostriedkom!! — —

TU … sa vzpierať, protiviť, alebo prekážky robiť — — je príliš arogantným jednaním — — a môže tak iba nevedomosť — krátkozrakosť, alebo srdca  n-e-u-š-ľ-a-ch-t-i-l-o-s-ť  –  z-l-o-s-ť  č-i-n-i-ť  — — niečoho tomu podobného  »h-r-i-e-š-n-e-h-o«  sa môže iba príliš vysokomyseľný, pravého Seba–Poznania a BOHO–POZNANIA postrádajúci egoismus dopustiť!! — — —

Dôkladne je to podané a vysvetlené v Celo–Zemskom Univer-sálnom Štáte na strane 23., 24, a 25.

Modlitba PÁNA Hovorí:

»OTČE Náš! Posväť sa MENO TVOJE!!«  Ano! … Ano!! …

A Obsahom MENA BOŽIEHO … Je… Všetko To Vznešené – Krásné a Nebeské Dobro … Ktorého Stručným Výrazom Je Osvobodzujúce Memorandum Budín–Peštianské a Krásne Zaceleným Výrazom Celo–Zemský Universálny Štát a potom: »Das Sendschreiben an den Englischen König« atď. Ale aj Moja Otcovsky Dobrosrdečná Apelacia podaná Bratislavskej sedrii.

Preto: Uchovaj Bože: Znesväcovať MENO BOŽIE! Naopak: Modliť sa: Posväť Sa MENO TVOJE!!

-----

Ján Maliarik (1869 - 1946)

Významný slovenský spisovatel, evangelický farář, humanista, filozof, světový reformátor, indolog, sociolog, polyglot, znalec mnoha náboženských směrů, veliký a neohrožený bojovník za světový mír.

Kniha je dávána zdarma, jak si to Mistr Ján Maliarik přál, aby nebyla znevážena hodnota knihy cenou.

Zasílání finančních darů na podporu vydávání díla Kňaza Jána Maliarika je možno na transparentní účet u FIO BANKY 2500269240/2010, variabilní symbol 2003001200. Tento transparentní účet spravuje „Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska – nadační fond pro rozvoj občanské společnosti").   

Variabilní symbol 2003001200 je třeba vyplnit přesně, neboť OS-ČMS NF podporuje vícero projektů. Do poznámky platby je vhodné napsat  "dar na vydávání díla KJM".

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: