Při objednávce nad 1000 Kč dárek.

Esoterický význam rasismu a jeho vliv na vývoj lidstva

Dle R. Steinera se nyní nacházíme v 5. věku zemského vývoje, za nějž odpovídá árijská rasa, aktuálně v situaci, kdy by mělo dojít k přechodu z páté sféry do sféry šesté a otěže vývoje přebírá slovanská podrasa od podrasy germánské (viz např. kniha Rosekruciánská duchovní věda).

Následuje několik úryvků z děl Kńaza Jána Maliarika, které vycházejí z koncepce „vedoucí úlohy“ jednotlivých ras a podras v konkrétních etapách vývoje lidstva zde na Zemi:

(Podotýkám, že v této koncepci jsou si příslušníci všech ras lidsky rovnocenní. Příslušnost k rase je nutno vnímat spíše jako určitou predispozici, kvalifikaci k realizaci určitých úkolů v jednotlivých etapách pokroku pozemského lidstva jako celku. Zároveň je to nutno vnímat jako odpovědnost vůči Bohu i vůči ostatním za naplnění těchto úkolů.)

»Není zapotřebí žádných dalších Důkazů, že Románská Rasa je smyslně ­ vášnivá, že Germánská Rasa je Mentálně založená a na tuto dobu Mentálně velmi dobře propracovaná a že Slovanská Rasa je „Duchovně Založená”, avšak na tuto dobu ještě není Duchovně propracovaná.

Duchovnímu Propracování je ze všech Slovanských Národů nejblíže Národ Český a může ho i dosáhnout: jestliže se tento Národ dá „Mnou­MNOU” Poučit, Řídit a Vést!! Dvě nutné Poznámky k Tomu:

  1. Duchovní Propracování předpokládá Propracování Mentální!! Každému Vyššímu Založení, má-li Ono být Propracováno, předchází vždy Propracování předchozího Stupně!! Tak je tomu u Německého Národa a mezi Slovanskými Národy nejvíce u Národa Českého.
  2. U Mne možno rozeznávati tři Ega: lidské „já” – nadlidské „Já” – a Nejvyšší „JÁ”!! „Toto” tvrdím, dobře Věda, co Pravím; avšak bez nejmenší chlubivosti!! Tedy: Vědomě ­ Pokorně ­ Bohabojně, tzn. s Láskou k Bohu a se Zbožňováním!! Chtěl bych „Pomoci” jak Českému tak i Německému Národu a také i všem ostatním Národům!! Proto ten Poukaz na „JÁ”, neboť To totiž také skutečně Mohu Učinit!! Ovšem ne bez hluboké, uctivé Oddanosti a Poslušnosti!!

Tato vpravdě Otcovská Poznámka ohledně Českého Národa, že totiž stojí Duchovnímu Propracování nejblíže, Chce Říci Tolik, že i v České Povaze v důsledku Duchovního Založení a Mentálního Propracování existují ty největší Možnosti:

  1. buď k Vzestupu: tzn. k Vykoupení ze Zvířeckosti, a tak k Uskutečnění Čistého Lidství – ke Skutečnému Bratrství,
  2. anebo jestliže „To” selže, potom k velmi velkému a obratnému zneužívání Vyššího, event. Vysokého!! A potom ovšem k opětovným těžkým trestům Božím, k národním katastrofám!!

Angličané jsou „chladnokrevně­vypočítavě­tvrdě­matematicky­prakticky­hrabiví­panovační” ve své zvířecky-lidské povaze (II. Vývojové Vele­Stadium!). Oni tak snadno nepovolí!! Ale místo toho, než by si dali slepě ­ vášnivě rozbít hlavu: raději ustoupí. Stávalo se zřídka, že byli donuceni k ústupu: vypočítají předem všechno: vítězství i porážku. Přesto však se stalo, že povolili, a sice se tak stávalo před úplnou porážkou. Chladnokrevně ­ tvrdě ­ matematicky ­ prakticky vypočítavě!!

Nota bene: Angličané jsou smíšeným Národem s Keltsko ­Slovansko ­Románskými a Germánskými vlastnostmi. V převaze zůstalo Germánství; silné Románství nemohlo být ještě silnějším Germánstvím cele potlačeno!! Keltsko­ Slovanství naproti tomu téměř naprosto zmizelo!! – Avšak Niterně je zde a Působí Požehnaně!! Bez tohoto Psychologického Faktoru – Spolučinitele Slovanského nebyl by Anglický Národ zcela určitě dosáhl své Velikosti!! I Zde nutno více otevřít oči!! Jak se však má hluboce Psychologické Vidění uskutečnit, když je člověk úplně do praktického, nízkého materializmu cele pohroužen?? – Když se ubírá vstříc úplné slepotě?? – Když vidí „černé ­ převrácené ­ zkroucené” jako Bílé a skutečně „Bílé” jako černé?? Když vychvaluje pěstní právo jako Ctnost a Hrdinství a Pravou Ctnost: sebe­Ovládání, sebe­Vzdání, sebe­Obětování označuje za nectnost? Když pomocí lži a klamu, falšováním a překrucováním Pravdy ­ Skutečnosti se domnívá podporovat pokrok a další svůj rozvoj??

Dosti na tom: u Anglického Národa musí velmi pečlivě být brány v Úvahu trojnásobné Keltsko­Slovanské ­ Germánské ­ Románské Povahové Vlastnosti!«

(z knihy MOJE KORESPONDENCE s Indickým Králem MAHENDROU PRATAPEM, rádžou)

»Naše Křesťanství se dělí na tři velké, přesně rozlišitelné skupiny:

  1. na římsko ‑ katolický ceremonialismus se zřejmým militaristickým imperialismem, tak jak to povaze Románské Rasy přirozeně zodpovídá,
  2. na protestantsko ‑ katolický Intelektualismus Racionalismus ‑ Individualismus, tak jak to Povaze Germánské Rasy přirozeně zodpovídá,
  3. na Pravoslavně – Katolický Spiritualismus – Vše-Familiarismus ‑ Vše-Fraternismus – Komunismus, Tak Jak To Povaze Slovanské Rasy přirozeně Zodpovídá.«

(z knihy Cesta k Blahu a Míru)

»Rasa Slovanská je nejduchovnější, nejzbožnější a nejintuitivnější ze všech evropských Ras. Ani vědecko‑umělecky vysoce vzdělaní a kulturně vrcholně vyškolení, vyspělí národové germánští se nezmohli na toliké rasové soucítění (převládá národní egoismus) jako duchovní, zbožně intuitivní národové slovanští i bez hlubšího, důkladnějšího vzdělání! Spirituálnost je vždy více než i nejvyšší stupeň kultury!

Kdyby se Slovanstvo vědecko‑umělecky vzdělanějším, kulturně vyspělejším a pokročilejším stalo, pravděpodobně by to Spirituálnost jeho na čas zatlačilo. Ale pak by se po nedlouhé době zase, a to tím uvědoměleji, ke své zbožnosti vrátilo, a podporováno jsouc teď i přednostmi a výhodami kultury, jistě by velkou ideu‑panslavismus i prakticky ideálně provedlo, uskutečnilo. Ideálněji než kterákoli jiná Rasa. Germánům stojí v cestě přílišný egoismus a Románům bezstarostnost a duševní mělkost.«

(z knihy Celo-Zemský Universální Stát)

»Selhala rasa románská s pudově – vášnivým svým založením!! Selhala rasa germánská se svou kulturní vyspělostí a rozumářstvím vybičovanou panovačností!! Jako nikde jinde, Zde Nádherné »Tertium Datur: Zbývá Velkolepě Nádherný Vývin Zklidněného (Vše - Boho - Poznáním a Vše - Boho - Milováním!!) Nitra Člověka Pochodem do Slovanské ÉRY!! Která v Míru, Moudrosti a Lásce Obejme všechny zmíněné pokusy předcházející!!«

(z knihy Část Korespondence KJM s profesorem Jaroslavem Vicovským)

»Utvorenie Otcovského Centra – Riadenie SHORA na Dol.a Usporiadanie všetkých vecí v Znamení či v zmysle  Bratskej Lásky Môže a Musí na Tú Dobu Vyjsť Jedine zo Stredu Slovanskej Rasy a v Hraniciach – Medziach Slovanskej Rasy: zo Stredu Slovenského Národa. Náprava všetkých vecí nemôže nateraz vyjsť ani z Románskej, ani z Germánskej Rasy,  ani z Asie. Ale ani zo žiadneho iného Slovanského Národa krome Národa Slovenského!!

Buď Veľmi Vážne do Povahy Vzaté!!«

(z knihy Jediné pravé nejvyšší Náboženství)

»TOTO  SVATÉ TAJEMSTVÍ JSEM Vám Chtěl Učinit Jasným. Co Možná: Úplně až Nejvýš JASNÝM!! Nuže, MOJI Přemilení Bratři – Proletáři – Bolševici – Komunisté!!

Miláčkové MOJI !! – SLYŠTE!!

A Pojďte A POSLECHNĚTE!!

Pohleďte!! Jak „Mileně“ Vás VOLÁM.

Jak „MILENĚ“ Vás ZVU!!

Pohleďte: k Německým Teutonům ne-Mluvím Tak „MILENĚ!! Domníváte Se: že právě proto, že jsou „Germány“??

Chyba lávky!!

Domníváte Se: proto, že Vy jste „Slovany“??

Ó, Chyba Lávky!! Tak malým Člověkem JÁ nejsem!!

Němci – Teutoni jsou nacionalisticky vyhraničení a vymezení!! To by přirozeně nebylo ještě žádné obzvlášť veliké zlo!!

Ale oni jsou vše bořící a nacionalisticky vše-pohlcující – celý Svět německo - nacionálně pohlcující!!

Angličané ne-jdou  tak daleko!! Pracují a působí trochu Jinak!!

Vy však (myšleno Rusové)Jste skutečně „internacionální“!!

Ovšemže ne v Nejvyšším a Nejušlechtilejším Slova Smyslu. Proto s malým „i“: internacio-nální!! Přece, však „internacionální“ jako žádný jiný Národ a žádná jiná Rasa!!

JÁ Vás Proto Hodnotím Výše.

A Proto k Vám Hovořím Velmi Mileným Tónem!!

JÁ Vím Dobře také to, že vývojové Podmínky Zemské jsou dnes tak těžké, že nelze Být jen tak snadno a lehce Nanejvýš a Nejušlechtileji  INTERNACIONÁLNÍ!!

Musí tudíž Být také „internacionální Smýšlení a Snažení,“ malým „i“ označené, přiměřeně hodnoceno!!

Je To Tak Dobré a Spravedlivé!!«

(z knihy Svaté vážné provolání Moudrosti a Lásky)

»Doposiaľ, za Našej totižto ery, bol svet politicky, kutlurne, morálne, nábožensky riadený:

  1. románskou rasou – a kam to viedlo a čo z toho všetko vzniklo, jakými výsledkami to Ľudstvo obšťastnilo: to všetko je Vám, jako historické dáta a skutočnosti, dostatočne známe,
  2. potom germánskou rasou – A výsledok? Matička Zem sa chveje a Ľudstvo trpí pod strašným tlakom kulturträgerizmu – imperializmu – militarizmu – kapitalizmu!!
  3. teraz Bude – Musí! nasledovať Slovanský Humanizmus – Familiarizmus!!

Ponevádž sa na veci objektivne – bez osobnej zaujatosti Dívam: Odporúčal by Som Vám Ruský Bolševizmus. Ale To by Som iba pod Tou Podmienkou z Plného Srdca Učiniť Mohol: Keby sa Ruský Bolševizmus Dal Pozmeniť - Doplniť - Zdokonaliť Svätými Zásadami Celo - Zemského Univerzálného Štátu !!!«

(z knihy Svätý troj-úder)

»Rozpadnutie a vzájomné sa odcudzenie medzi Slovanskými Národy není tak veľké, jako medzi Národy Germánskymi!! Tj: Vzájomné Spolucítenie medzi Slovanskými Národy Je značne Živšie, než medzi Germánskymi Národy!! – Panslavizmus Skutočne Existuje!! – Pangermanizmus ešte nie!!

Aj Jazykové Dorozumenie sa Medzi Slovanskými Národy Je Snadnejšie, Je Hodne Snadnejšie, než medzi Germánskymi Národy!!

Slovanstvo Je menej hriešné, tj.: Je Morálne Prebudenejšie, Jemnocitnejšie – tj.: Nachodí sa skutočne na Vyššom Evolučnom Stupni, treba že „kultúrne“ je menej pokročilé!!

Národom Nemeckým bolo na tú dobu Vypestovať Rozum (Manas Mens!). Aj To sa stalo iba za Prispenia Slovanského Ducha!! Sám Národ Nemecký pohltil asi 30.000.000 Slovanov!! Bez Tohoto Slovanského Spirituálneho Prispenia by ani tá do neba vynášaná a vychvalovaná Nemecká kultúra nebola bývala možná!!

Je teraz na Národe Nemeckom, aby sa Slovanstvu Čestným Spôsobom Odmenil!!

A sice: Dobrovoľne!!

Bez násilného vynucovania!!

Preto Som po čas Svojho internovania v Prahe Napísal:

Dokud se Národ Český „v Úctě“ ne-Skloní před Národem Slovenským –

A dokud se Rasa Germánská „v Úctě“ ne-Skloní před Rasou Slovanskou –

Do Té Doby nebude Dobře na Světě!!

(z knihy Únia Slovensko-Poľsko-Česká)

Po podrobném prostudování a pochopení výše uvedených pasáží lze dovodit, že pro tuto dobu je v duchovním propracování nejdále národ český, ale je karmicky zatížený.  Národ slovenský má karmické zatížení minimální, ale na cestě duchovního popracování ještě tak daleko není. Stojí za úvahu vzít na vědomí skutečnost, že mostem mezi Čechami a Slovenskem je Morava. Zdejší obyvatele KJM označuje jako „Slováky, kteří dočasně mluví česky“. Jsou karmicky nezatížení, ale díky češtině i historické příslušnosti k českým zemím jsou duchovně propracovanější. Možná právě to je předurčuje k tomu, aby zahájili ono přebírání odpovědnosti za světový vývoj od rasy germánské. Pokud bychom tuto tezi přijali a procítili ji jako pravdivou, pak jde opět především o vědomé přijetí odpovědnosti, nikoli o důvod vyvyšovat se nad ostatní.

Sestavil Libor Mikš